Τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2016 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- δελτίο τύπου

Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2016 

Τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2016 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 93,8 εκατ. ευρώ, έναντι 85,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015, αυξημένες κατά 9,8%.

Τα έσοδα από τον τομέα της  ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 66,5 εκατ. ευρώ έναντι 66,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παραμένοντας σχεδόν σταθερά.

Τα έσοδα από τον τομέα της  εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 16,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 48 εκατ. ευρώ, έναντι 46,7 εκατ. ευρώ το α‘ εξάμηνο του 2015, αυξημένη κατά 2,8%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ έναντι 27,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 16,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015, μειωμένα κατά 37,7%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα  5,3  εκατ. ευρώ, έναντι 11,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 53,1%, επηρεασμένα αρνητικά κυρίως από συναλλαγματικές διαφορές, καθώς το περσινό εξάμηνο αυτές υπήρξαν θετικές κατά 2,5 εκατ. ευρώ  ενώ φέτος ήταν αρνητικές  κατά 1,4 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο α’  εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε στα 372 εκατ. ευρώ έναντι 337 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου 2016, αντανακλώντας τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου πλέον ανέρχεται σε 738 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 242 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 980 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.  Στόχος της εταιρείας είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητας της.

Πληροφορίες:

Επενδυτικές Σχέσεις : Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ. 210 69 68 000, tspiliotis@ternaenergy.com

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Λάμπρου , τηλ. 210 6968000, klamprou@gekterna.com