Το ολιγότερο που θα μπορούσε να είχε κάνει η Επ.ΚΕΦ. θα ήταν η μετάταξη των μετοχών της τράπεζας σε ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ: Χαρτί κλάσης των πάλαι ποτέ ένδοξων “ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ”, χαρακτηρισμό που απέκτησε δικαίως με την εικόνα που παρουσιάζει στα τερματικά του ΧΑ… Στο +14% την μιά φορά, στο -10% την επομένη και πάει λέγοντας. Εισέπραξε στην τελευταία ΑΜΚ 660 εκατ. ευρώ…

  • Γνωστοποιείται, σύμφωνα με τo άρθρο 4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με την έκδοση 2.270.026.033 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ποσού ευρώ 681.007.809,90.
  • Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 17.806.446,39 ευρώ και καλύφθηκαν εξολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση.
  • Συνεπώς το καθαρό ποσό της αύξησης μετά και την αφαίρεση των εξόδων διαμορφώθηκε σε 663.201.363,51 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του στις 30 Δεκεμβρίου 2015, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της αύξησης.
  • H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της στις 14.01.2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των
    2.270.026.033 νέων κοινών μετοχών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έλαβε χώρα την 18.01.2016.

_________

  • ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ και συγκεκριμένα στη προτελευταία είχαμε άντληση κεφαλαίων 400 εκατ. ευρώ περίπου ως ακολούθως

α) Από την ΑΜΚ της Τράπεζας με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή, που έγινε με βάση την από 18.02.2013 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ενεκρίθη στη συνεδρίαση της 08.07.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 199.406.822,10 ευρώ

β) Από την έκδοση«ΜΟΔ» σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με την έκδοση 664.689.407 υποχρεωτικώς μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση, με αναλογία μία (1) νέα Μετοχή προς μία (1) Ομολογία (ήτοι για κάθε νέα μετοχή που καλύπτεται βάσει του δικαιώματος προτιμήσεως, θα υπάρχει δικαίωμα καλύψεως 1 Ομολογίας)  και με τιμή έκδοσης των ομολογιών 0,30 ευρώ ανά μετατρέψιμη ομολογία, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους  199.406.822,10 ευρώ.

Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των 398.813.644,20 ευρώ. Τα έξοδα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του ΜΟΔ ανήλθαν σε 3.371.070,16 ευρώ και καλύφθηκαν εξολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Συνεπώς το καθαρό ποσό της αύξησης μετά και την αφαίρεση των εξόδων ανήλθε σε 395.442.574,04 ευρώ.

_______

ΕΧΟΥΜΕ και ΛΕΜΕ ΛΟΙΠΟΝ: 660 + 400 = 1,04 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ…

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 215 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ…

_______

Σ.Σ: ΤΟ ΟΛΙΓΟΤΕΡΟ που θα μπορούσε να είχε κάνει και μάλιστα προ πολλού η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ θα ήταν η μετάταξη των μετοχών της  τράπεζας ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ… 

ΣΣ1: Επί του θέματος θα υπάρχει ειδική αναφορά αύριο…

ΣΣ2: Εξυπακούεται, ότι την ίδια τύχη έπρεπε να είχαν και οι άλλες μετοχές, τουτέστιν οι 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ.