ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: -21,9% τα κέρδη για το εννεάμηνο του 2013

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2013, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2013 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 102,5 εκατ. ευρώ, έναντι 88,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, αυξημένες κατά 16,0% κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 78,5 εκατ. ευρώ έναντι 55,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, αυξημένα κατά 41,3%.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ έναντι 32,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, μειωμένες κατά 26,9%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 52,9 εκατ. ευρώ, έναντι 40,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένη κατά 30,6%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 30,7 εκατ. ευρώ έναντι 27,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,6%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 16,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένα κατά 13,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι 12,3 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 21,9%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 52,8 εκατ. ευρώ έναντι 40,5. εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε στα 287,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 24,6 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει προχωρήσει σε επενδυτικές δαπάνες 156,1 εκατ. ευρώ για έργα των οποίων εξελίσσεται η κατασκευή και δεν έχουν μπει ακόμη σε λειτουργία.