Σχόλια και επιλογές για τους επενδυτές του Χ.Α (11/10)

____________

Μία αφιέρωση σε όλους εκείνους (ανάμεσά τους και εμείς μερικές φορές) που σας τα… είχαν πει!!!

 • ΣΥΧΝΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε:
Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες» σύμφωνα με τον Burton Malkiel:
     
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
 • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.
 • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 500 εκατ. ευρώ και άνω)

!ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Για πολλά χρόνια οι τραπεζικές μετοχές δεν θα είναι επενδύσιμες (investable).  Και αυτό γιατί κανείς δεν γνωρίζει το πώς θα καθαρίσουν οι ισολογισμοί τους, ούτε θα μπορεί να καταλάβει πόσα και ποια δάνεια εξυπηρετούνται κάθε φορά. Άρα, θα μιλάμε για μετοχές που δεν θα δύναται κάποιος να αποτιμήσει.

!ΤΡΑΠΕΖΕΣ(1): Οι τίτλοι αυτοί θα είναι έρμαιο κερδοσκοπικών funds, αλλά και όσων διεθνών επενδυτών έβαλαν τα λεφτά τους και έχουν απόλυτη ανάγκη να μοχλεύσουν και να ταλαντώσουν αυτές τις μετοχές, προκειμένου να βγάλουν κέρδη, ή να περιορίσουν τις απώλειές τους.

!ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ – CITI: Ο οίκος (από τα μεγαλύτερα “ριχτάδικα”) μείωσε σημαντικά τις τιμές στόχου στις 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ, ως ακολούθως: ΑΛΦΑ 2,1600 ευρώ, ΕΤΕ 0,3300 ΕΥΡΩΒ 0,8000 και ΠΕΙΡ 3,1600 (0,1580 ευρώ)… Η Citi αναβαθμίζει την σύσταση για την Alpha σε «buy», διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση «neutral» για τις άλλες (3).

!ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΕΚΘΕΣΗ: Η  Piraeus Sec διατηρεί την τιμή-στόχο των 11,0000 ευρώ και τη σύσταση ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ για τη μετοχή.

!ΟΤΕ – ΕΚΘΕΣΗ: Την τιμή στόχου των 13,1000 ευρώ και τη σύσταση ΑΓΟΡΑ διατήρησε η Eurobank Equities για τον τίτλο που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιλογές της.

 • Για το 2017 προβλέπει ότι ο ΟΤΕ θα έχει κέρδη 202,7 εκατ. και έσοδα 3,91 δισ. ευρώ.
 • Κρίσιμος παράγοντας για το re-rating του Οργανισμού είναι τα μερίσματα που διανέμει.
 • Μία επιστροφή περίπου του 80% των ταμειακών ροών θα μεταφραζόταν σε μέρισμα 0,60-0,70 ευρώ την περίοδο 2018 – 2019.

!ΟΠΑΠ – ΕΚΘΕΣΗ: Η Eurobank Equities δίνει τιμή στόχου τα 10,70 ευρώ ανά μετοχή με σύσταση ΑΓΟΡΑ…

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ: ΕΠΕΙΔΗ δεν πρόκειται να τα δείτε αλλού γραμμένα… Η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου  ανέρχεται στο ποσό των 635 εκατ. ευρώ, έναντι 598 εκατ. ευρώ την 31.12.2016. ‘Ετσι διαβάσαμε στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ομίλου.

 • Ομως σε αυτό το νούμερο περιλαμβάνονται τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ που ανέρχονται σε… 212 εκατ. ευρώ. Επομένως η κεφαλαιακή βάση του ομίλου ανέρχεται σε 424 εκατ. ευρώ και όχι 635 εκατ. Μιλάμε για σημαντική διαφορά, πολύ σημαντική!!!
 • Στα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβάνονται ποσά για επιστροφή 87 εκατ. ευρώ  που  αφορούν  εισπραχθείσες  επιχορηγήσεις,  λόγω  ακύρωσης  κατασκευής  ή λήξης χρονικών  ορίων των αποφάσεων υπαγωγής ορισμένων Αιολικών Πάρκων.
 • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 150 μέχρι 500 εκατ. ευρώ)
 ______________
 • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

!ΧΑΛΚΟΡ: Σε στάση ημι-ανάπαυσης και εν αναμονή εντολών από τα κέντρα αποφάσεων… Τα βρήκε μπαστούνια στα 1,2000 ευρώ προς το παρόν…

……….

 • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 15 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΑΒΑΞ: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου βάσει υπογεγραμμένων μόνο συμβάσεων και πιστοποιημένων εργασιών υπερβαίνει το €1,5 δις την 30.06.2017, με τα έργα του εξωτερικού να αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του συνόλου. O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ενισχύθηκε κατά 19,5% και ανήλθε σε €323,5 εκ στο πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι €270,6 εκ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

!ΑΒΑΞ(1): Σε λειτουργικό επίπεδο το ενοποιημένο αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο του 2017 έφτασε τα €22,7 εκ έναντι €20,3 εκ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου περιορίστηκε περαιτέρω στα €12,7 εκ στο πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι €15,4 εκ στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Σε ενοποιημένη, πρό φόρων βάση, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδος €10,0 εκ έναντι κέρδους €4,9 εκ το 2016. Επισημαίνεται ότι η φορολογία του α’ εξαμήνου του 2016 ήταν πιστωτική κατά €7,6 εκ λόγω της ευνοϊκής επίδρασης από αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα, με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη να είναι υψηλότερα από το πρό φόρων κέρδη.
!ΑΒΑΞ(2): Η ύπαρξη κερδοφόρων δραστηριοτήτων στο α’ εξάμηνο του 2017 οδήγησε σε φορολογική επιβάρυνση ύψους €6,0 εκ, περιορίζοντας το καθαρό κέρδος του Ομίλου μετά από φόρους στο α’ εξάμηνο του 2017 σε €3,9 εκ έναντι €21,0 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2016.
 • Τα EBITDA παρουσιάζουν κάμψη στο α’ εξάμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, ανερχόμενα σε €24,5 εκ έναντι €40,1 εκ, ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μειωμένης απόδοσης των κύκλου εργασιών σε επίπεδο μεικτού κέρδους.
 • Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά €12,6 εκ στη διάρκεια του του α’ εξαμήνου του 2017, ανερχόμενος σε €498,9 εκ την 30.06.2017 έναντι των €486,3 εκ στο τέλος του 2016.
!ΑΒΑΞ(3): Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2017 διαμορφώθηκαν σε €124,3 εκ έναντι €115,8 εκ στο τέλος του 2016, ενισχυμένα λόγω του κερδοφόρου αποτελέσματος της περιόδου.
 • Η ελεύθερη ταμειακή ροή επίσης παρέμεινε αρνητική στο α’ εξάμηνο του 2017, περιορίζοντας την εκροή στο ποσό των €12,6 εκ σε σχέση με την εκροή ύψους €34,7 εκ που καταγράφηκε στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 46,6 εκατ. ευρώ και έχει το μεγάλο πρόβλημα με τον δανεισμό του (4 φορές τα ίδια κεφάλαια, αλλά μπορεί και να τον εξυπηρετεί.) Με p/bv 0,37 και πιθανώς μονοψήφιο πολλπλασιαστή κερδών ίσως και κάτω του 6.

………………

 • ΜΙΚΡOYΛA ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΚΕΚΡΟΠΑΣ: ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ είναι ότι σου έδιναν όσα χαρτιά ήθελες στα 0,5500 ευρώ αλλά και μέχρι το 0,6500 ευρώ… ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ το ταμπλό… ΕΠΙΣΗΣ:-

 • 1) Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ της εταιρείας από ανεξάρτητο εκτιμητή η οποία προσδιορίζει εύρος τιμών εύλογης αξίας ύψους μεταξύ των 67,4 εκατ, με 74,3 εκατ. ευρώ (ΔΗΛΑΔΗ περί τα 10,5000 ευρώ έναντι των τωρινών 0,9800 ευρώ) Κ/φση: 6,5 εκατ. ευρώ!!
 • 2) Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του νομικού συμβούλου της εταιρείας βάσει της οποίας εκτιμάται η θετική έκβαση της αίτησης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. για την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία διεκδικεί την κυριότητα έκτασης 300 στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
 • 3) Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ που δικαιώνει τις απόψεις της εταιρείας. Ο ΚΕΚΡΟΠΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΧΕ ΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ…
 • 4) ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΣΕΝΑΡΙΟ γίνεται λόγος για σημερινή τιμή μετοχής Χ9 και Χ10 φορές.
 • ΧΘΕΣ ΟΣΟΙ είχαν τοποθετηθεί κάτω από τα 0,6000 ευρώ μπορούσαν να ρευστοποιήσουν στα 1,2000 ευρώ το 50% της θέσης και να έχουν το άλλο 50% στο… ΤΖΑΜΠΑ.
 • ΑΥΤΟΙ που έχουν τοποθετηθεί στα 0,7000 και 0,8000 αν θέλουν μπορεί να πράξουν το ίδιο στα 1,4000 και 1,6000 ευρώ… ΚΑΙ οι ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ στα 1,8000 και 2,0000 ευρώ.
 • ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΧΑΡΤΙ είναι ακραίου ρίσκου, αλλά ίσως αυτή την φορά να μην επαναλάβει τον κακό παλαιό εαυτό του…

!ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ‘Οσοι φοβήθηκαν εγκλωβισμό λόγω παρελθόντος ξεκίνησαν τις ρευστοποιήσεις… Στο χέρι της μετοχής είναι να τους διαψεύσει, αλλά όποιος έχει καεί στο χυλό όχι μόνο μία και δύο φορές το παραφυσάει ακόμη και στο γιαούρτι.

!ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Χθες επικράτησε η λογική και δεν είχαμε άκριτες ρευστοποιήσεις… 

!ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ορισμένα χαρτιά υποχωρούν σε αδικαιολόγητα συγκριτικά με την αξία τους επίπεδα τιμών. Και ξαναγίνονται ενδιαφέροντα. Υπό παρακολούθηση επομένως…

______________

ΔΗΜ.ΤΖΑΝΑΣ – διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Μετά από 6 συνεχόμενες εβδομάδες υποχώρησης του Τραπεζικού δείκτη, ελέω τη αβεβαιότητας περί τις ενδεχόμενες μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες των Τραπεζών μετά τη διενέργεια των ‘stress tests’, το σκηνικό ίσως αλλάζει.

 • Ήδη, λοιπόν, συντελείται “ανακωχή στις αψιμαχίες” μεταξύ πωλητών και αγοραστών
 • Με τις συναλλαγές να έχουν υποχωρήσει δραστικά καθώς διαφαίνεται ότι οι πωλητές αποδέχονται, επί του παρόντος τουλάχιστον, την αναστολή της δράσης τους
 • Ενόψει της εύλογης χρονικής περιόδου που θα απαιτηθεί τόσο από τις διοικήσεις των Τραπεζών για να επιταχύνουν τα των NPLs, όσο και από τις Εποπτικές Αρχές για να ολοκληρώσουν το έργο τους.

Το ζητούμενο είναι αν η διαδικασία αυτή θα σηματοδοτήσει μια φάση συσσώρευσης για τη Χρηματιστηριακή Αγορά, με το επίπεδο των 746 μονάδων να συνιστά κομβικό επίπεδο στήριξης και το Γενικό Δείκτη να διαγράφει διαδρομές ανοδικής κίνησης λελογισμένων ορίων, ή θα διακοπεί η “ανακωχή¨” και θα επανέλθει η πλαγιοκαθοδική κίνηση.

 • Η απάντηση εξαρτάται από τις εξελίξεις των επόμενων ημερών που προσλαμβάνουν ιδιαίτερο βάρος. Η πρώτη αφορά την “ετυμηγορία” της Moody’s που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα της Ελληνικής Οικονομίας, με αυξημένη πιθανότητα για “κάτι θετικό”.

Η δεύτερη αφορά την εξαμηνιαία σύνοδο ΔΝΤ – Παγκόσμιας τράπεζας στην Ουάσιγκτον, με το ΔΝΤ να πιθανολογείται ότι θα αναφερθεί και στα του Ελληνικού ζητήματος. Εδώ το καλό σενάριο για την Ελλάδα είναι η θετική αναφορά του ΔΝΤ στα των Ελληνικών πεπραγμένων, ενόψει της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων Κυβέρνησης – Δανειστών, ώστε το εγχείρημα της εμπρόθεσμης, εντός του 2017, ολοκλήρωσης της 3ης αξιολόγησης να θεωρηθεί ότι είναι εφικτό.

 • Η τρίτη αφορά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ που περιλαμβάνει συναντήσεις με Λαγκάρντ και Τραμπ. Η προσδοκία εδώ είναι να αναπτυχθούν προσδοκίες γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδος και νέων κεφαλαιακών ροών για επενδύσεις.

Υπό προϋποθέσεις επομένως, είναι δυνατό να ξετυλιχθεί ένα θετικό σενάριο για την Ελληνική Οικονομία που να σηματοδοτεί επιτάχυνση της ανάπτυξης για το 2018, με ανάλογα θετικές επιπτώσεις και στο Χρηματιστήριο.

 • Επί του παρόντος, ελπιδοφόρο μήνυμα έδωσε η έκβαση της έκδοσης του καλυμμένου ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας (750 εκατ., προς 2,9%)
 • που συνιστά μια “ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης” προς την Τράπεζα
 • που σύντομα θα απεξαρτηθεί από τον ELA και θα μπορεί να αυξήσει τις πιστοδοτήσεις της
 • διαχέοντας θετικό μήνυμα στο Χρηματιστήριο αλλά και τον “οδικό χάρτη” και για τις άλλες Τράπεζες.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι εξελίξεις στην Καταλονία και το ενδεχόμενο αυτονόμησής της, συνιστούν το νέο “μαύρο κύκνο” που απασχολεί όχι μόνο την Ισπανία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς δεν είναι λίγες οι Περιοχές που θα μπορούσαν να την μιμηθούν.

Παράλληλα, η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Β. Κορέα συνεχίζεται, ενώ σε αυτή προστίθεται η όξυνση των σχέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Τουρκία που παραμένει στην αναστολή χορήγησης βίζας επί του παρόντος.

Οι Αγορές, ωστόσο, παραμένουν ψύχραιμες και δεν υιοθετούν το ενδεχόμενο μετάπτωσης των εντάσεων σε κάτι χειρότερο. Κατά μία εκδοχή, ακραία θέλουμε όλοι να πιστεύουμε, μοιάζουν με τους ‘Υπνοβάτες’ του Κρίστοφερ Κλαρκ, τους πρωταγωνιστές δηλαδή του βιβλίου του Αυστραλού ιστορικού λίγο πριν ξεσπάσει ο 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος.

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.