Σχόλια και επιλογές για τους επενδυτές του Χ.Α- μέρος Α’+B (04/10)

 • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 500 εκατ. ευρώ και άνω)

!ΟΤΕ + ΟΠΑΠ: ‘Εχουν βαρύνει τα χαρτιά τους, είναι ξεκάθαρο αυτό με γυμνό οφθαλμό στο ταμπλό. Χθες όμως έδειξαν διαθέσεις επανόδου στο προσκήνιο ιδιαίτερα ο δεύτερος… Στο +13,33% εφέτος ο ΟΤΕ και +6,55% ο ΟΠΑΠ με τον ΓΔ στο +16,90%.

!ΟΜΙΛΟΣ VIOHALCO: Στο +150% εφέτος…

Στη δημιουργία εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ) θα προχωρήσει ο όμιλος Viohalco προκειμένου να αξιοποιήσει το σημαντικό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει στο εγχώριο real estate.

 • Η σύσταση ΑΕΕΑΠ που, όπως προβλέπει η νομοθεσία, θα εισαχθεί στο ΧΑ αποτελούσε εδώ και αρκετό καιρό μια από τις επιλογές που εξέταζε ο όμιλος Στασινόπουλου
 • Στον έλεγχο του οποίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά κέντρα River West στον Κηφισό και Μare West στην Κόρινθο
 • Κτίρια που στεγάζουν ξενοδοχεία (Wyndham Grand Athens), κτίρια γραφείων, αποθήκες κ.α., στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
 • Η κύρια θυγατρική της Viohalco στον κλάδο της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων είναι η Noval Α.Ε., στην οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αποτέλεσμα εικόνας για Μare West στην Κόρινθο,

Μare West στην Κόρινθο

 • Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο Ιούνιο (19/6) υπεβλήθη αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άδεια σύστασης Εταιρίας Επενδύσεων σε Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με το νόμο 2778/1999.
 • Με βάση ανάλογες περιπτώσεις αδειοδοτήσεων, η Viohalco εκτιμά στην οικονομική έκθεση εξαμήνου 2017 ότι η νέα εταιρεία αναμένεται να συσταθεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2017.
 • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 150 μέχρι 500 εκατ. ευρώ)

!ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ@5,7100 και υψηλά 17ετίας: Η θετική πορεία συνεχίστηκε το 1ο εξάµηνο του 2017 µε αύξηση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών από 134 σε 146 εκ. € (+8,38%) και µε μικρή µείωση των ενοποιηµένων κερδών προ φόρων από 19,7 σε 18,9 εκ. € (-4,55%) λόγω συναλλαγματικών διαφορών. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ το 2016 με κέρδη ρεκόρ που στα 6.5000 ευρώ δίνουν πολλαπλασιαστή κερδών 10. ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, αφού στα ταμεία υπάρχουν υπερδιπλάσια ποσά του δανεισμού.

 • – Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου το 2017 ανήλθε σε 145,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,38% σε σύγκριση µε το 2016.
 • – Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το Όµιλο, παρουσίασαν αύξηση κατά 10.80% και ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ.

!ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ(1): ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ανήλθαν σε 12,62 εκατ. ευρώ από τα 13,05 εκατ. του 2016. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  210,33 εκατ. από 199,28 εκατ. ευρώ το 2016… ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 18,1 εκατ. από 28,33 εκατ. το 2016…

 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 7,52 εκατ. ευρώ και ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 41,64 εκατ. ευρώ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΙΤ: 824 χιλ. ευρώ και αριθμός εργαζομένων 976 άτομα από 966 το 2016…

!ΕΥΑΘ@4,4000 ευρώ και +26,5% εφέτος, με μέρισμα 0,2200 ευρώ: Τα Κέρδη ενισχύθηκαν σε 9,7 εκατ. από 5,5 εκατ. μία αύξηση 76,58%. Τα EBITDA ανήλθαν σε € 16,3 εκατ. έναντι € των 13 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 25,86%. Τα ταμειακά διαθέσιμα σε € 71,1 εκατ. έναντι € 57 εκατ. την 31/12/2016 σημειώνοντας αύξηση 25,68%. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ και αποτιμάται σε 161 εκατ. ευρώ στη τιμή των 4,4300 ευρώ (ΥΨΗΛΟ 2017: 4,7800 που την αδικεί)…

___________

 • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 15 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ@1,3100 ευρώ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 64,63 εκατ. ευρώ από 58,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,79%. Τα (EBITDA) έφτασαν τα 5,05 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 18,64% έναντι των 4,26 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2016. Τα κέρδη ανήλθαν σε 3,05 εκατ. ευρώ και +26,87% έναντι των 2,40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 50 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός 15,8 εκατ. ευρώ και αποτίμηση στα 35 εκατ. ευρώ…

………………………..

 • ΜΙΚΡOYΛA ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΚΕΚΡΟΠΑΣ: Στην οικονομική έκθεση του 6μηνου η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζει εικόνα σχεδόν καμμένης γης… Είναι όμως έτσι;

 • Το απόλυτο κερδοσκοπικό χαρτί, το αμαρτωλό, γυρίζει στο τόπο του εγκλήματος με μεγάλες κερδοσκοπικές βλέψεις…ΙΔΟΥ ΤΟ ΓΙΑΤΙ:-
 • Την 12.06.2017, η INTRADEVELOPMENT θυγατρική της INTRAKAT, εξαγόρασε σε ποσοστό 100% από τους κ.κ.Σ. Κόκκαλη και Π. Κόκκαλη την ανώνυμη εταιρεία INTRAPAR Α.Ε. (μέτοχο της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. κατά 25,72%).
 • Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.), αντί τιμήματος € 7 εκατ. και επιπλέον ενδεχόμενο τίμημα (contigent consideration) € 2,7 εκατ., το οποίο τελεί υπό αίρεση καταβολής.
 • Την ημερομηνία αυτή μεταβιβάστηκαν οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου στην Intrapar ΑΕ και ως εκ τούτου βάσει του Δ.Π.Χ.Α 10 η Εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο της Ιntrapar ΑΕ. Για την λογιστικοποίηση της συναλλαγής η Εταιρεία ακολούθησε τις πρόνοιες του Δ.Π.Χ.Α 3. Η συγκεκριμένη εξαγορά έγινε στα πλαίσια της στρατηγικής του Ομίλου για διεύρυνση της δραστηριότητας του στον κλάδο του real estate Στις 12.06.2017 τα Ίδια Κεφάλαια της Intrapar ΑΕ ανέρχονταν σε € -7,66 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στη συγγενή εταιρεία Κέκροψ Α.Ε με ποσοστό %25,72 αποτιμώμενη στη χρηματιστηριαή της αξία ποσού € 815 χιλ.
 • Το τίμημα της συναλλαγής κρίθηκε ως εύλογο βάσει των ακόλουθων στοιχείων:
 • 1) Την αποτίμηση της συγγενούς εταιρείας Κέκροψ Α.Ε από ανεξάρτητο εκτιμητή η οποία προσδιορίζει εύρος τιμών εύλογης αξίας ύψους €67,4εκ μέχρι €74,3εκ. 2) Την επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας Κέκροψ Α.Ε βάσει της οποίας εκτιμάται η θετική έκβαση της αίτησης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. για την αναίρεση της υπ΄αριθμ. 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία διεκδικεί την κυριότητα έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., 3) Την σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών της Intrapar AE η οποία περιλαμβάνει όρο περί δικαιώματος μεταβίβασης των εν λόγω μετοχών στους πωλητές αντί ισόποσου τιμήματος, σε περίπτωση μη ευδοκίμησης της ανωτέρω δικαστικής υπόθεσης. Η Εταιρεία αναγνώρισε τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας με βάση την λογιστική τους αξία €- 7,66 εκ. και ως εκ τούτου προέκυψε υπεραξία από την εξαγορά ύψους € 17,4 εκατ.
 • Η Εταιρεία θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα του Δ.Π.Χ.Α 3 να αποφασίσει την οριστική κατανομή στην επόμενη περίοδο των 12 μηνών. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο της συναλλαγής εμφανίζεται στη σημείωση 7.26: Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη.
 • Τέλος, όπως ρητά ορίζεται στις συμβάσεις αγοραπωλησίας των μετοχών της INTRAPAR ΑΕ., στην περίπτωση που δε γίνει αποδεκτή η ως άνω υπό 2 αίτηση αναίρεσης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., οι ως άνω αποκτηθείσες μετοχές της INTRAPAR Α.Ε., μετά των επ’ αυτών δικαιωμάτων, μεταβιβάζονται στην κυριότητα των Πωλητών, οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Αγοράστρια το εισπραχθέν από αυτούς τίμημα, εντόκως.

_____________

ANAΦΟΡΕΣ 

Θριαμβευτική επάνοδος στο ταμπλό για τα ΠΛΑΚΡ με άνοδο 7,13% στα 5,7100 σε νέα υψηλά 17ετίας… Στο +4% στα 0,8220 ευρώ το ΙΑΣΩ με 98 χιλ. τμχ και υψηλό του στα 0,8500 στο +7,6% με σκορ 5-1 από τα 0,6650 της 26ης Σεπτ.)

Δεν ικανοποιήθηκαν από το 6μηνο της ΠΡΟΦ ορισμένοι, εξ ου και οι πιέσεις στα 0,6690 με 48,5 χιλ. τμχ, πλαγιοκαθοδικής κίνησης συνέχεια για τα ΠΛΑΘ (στο -2,62% στα 2,6000 ευρώ και 4η σερί με σκορ 5-15 στις 20), με 408,5 χιλ. τμχ στο -12% στα 0,2190 ο ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ μετά το χθεσινό -6,74% με 217,4 χιλ. τμχ και σκορ 2-5 που έφερε την τιμή από τα 0,3100 εννέα ολόκληρα σεντς χαμηλότερα)

Στην ΒΙΟΣΚ κάποιοι αποφάσισαν έξοδο με 12 χιλ. τμχ που την έστειλαν στο -9% στα 0,5250 ευρώ στην κ/φση των 1,64 εκατ. και με την διοίκηση να κοιτάζει απαθέστατα, σε ένα 3μηνο ο ΛΟΥΛΗΣ βλέπει την τιμή του από τα 2,9400 να γλυστράει στα… 2,0600 ευρώ (-2,83% με …530 τμχ στην κφση των…35,3 εκατ. με την καθαρή θέση στα…91 εκατ.), στο αμαρτωλό χαρτί της ΜΙΚΡΟΥΛΑΣ Κ/ΦΣΗΣ παρατηρήθηκε κινητικότητα και μεγάλη άνοδος σήμερα και ίσως έχουμε πολύ θετικά πράγματα στο ταμπλό…

ΧΘΕΣ δεν είχαν ανάγκη την ΕΕΕ (εξ ου και το -1,86% στα 27,9100 ευρώ με ένα εκατ. τζίρο), ηρεμία σε ΑΡΑΙΓ, ΦΦΓΚΡΠ, ΦΡΛΚ. Στο +10% η ΠΑΝΓΑΙΑ στα 5,7000 αλλά με τζίρο μόλις 62 ευρώ, νέα υψηλά πολυετούς πολυετίας στα 2,9400 ευρώ για την ΕΛΒΕ, στο +2,83% η ΙΝΤΡΑΚΟΜ με 152 χιλ. τμχ.

Διορθωτικές κινήσεις σε ΧΑΛΚΟΡ (χτύπησε και 1,2000 στο +3,5% πριν γυρίσει στο -2,6% στα 1,1300 ευρώ με συναλλαγές 168300 τμχ), ΣΑΡΑΝΤΗ (-2% στα… 12,3000 ευρώ με τζίρο 211 χιλ. ευρώ), ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,9% και 1,5300 με 146,2 χιλ. τμχ, “σκυλί” σκέτο ο ΚΟΡΡΕΣ που διατηρεί την κφση στα 58 εκατ. (-1,6% στα 4,2500 με 190,2 ψιλ. ευρώ)…

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.