Στις 10 Δεκεμβρίου η πρώτη άσκηση των warrants της Alpha Bank

Από τις 4 Δεκεμβρίου οι μέτοχοι της Alpha Bank που κατέχουν παραστατικούς τίτλους της τράπεζας μπορούν να καταχωρήσουν εντολές συμμετοχής στην πρώτη άσκησή τους. Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση των warrants είναι το γινόμενο της ποσότητας των ασκηθέντων warrants επι του πολλαπλασιαστή στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό.

Στην περίπτωση της Alpha, ο πολλαπλασιαστής είναι το 7,40. Για παράδειγμα, ένας κάτοχος 1.000 warrants θα καταβάλλει 7.400 ευρώ. Σε περίπτωση πολλαπλών εντολών στον ίδιο χειριστή, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία πρώτης ασκήσεως των warrants είναι η 10η Δεκεμβρίου