Σε επίπεδα… επιφυλακής η δανειακή μόχλευση της ΙΝΤΡΑΛΟΤ + μεγέθη 6μήνου

Αποτιμάται σε 149,4 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 0,9400 ευρώ ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2016 στα 0,8150 και 1,2100 ευρώ… Στο -19,5% από την αρχή του έτους… Με συναλλαγές 100.000 τμχ ημερησίως…

Κύκλος εργασιών EΞAMHNOY:  636.871.000  από  618.937.000
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 146.593.000 από 129.563.000
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  508.074.000 από 718.060.000
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  215.801.000 από 36.180.000
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου: 213.086.000 έναντι 339.921.000
Κέρδη μετά από φόρους: ΖΗΜΙΕΣ -15.315.000 από -25.369.000
Κέρδη EBITDA:  88.899.000 από 80.165.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 86.170.000 από 41.752.000
Μερίσματα πληρωθέντα 0
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.16 :  5.233 άτομα. Αντίστοιχα την 30/6/2015 ανερχόταν σε 5.301 άτομα.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:  4.966.000 ευρώ
……………………………
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 ήταν 511 εκ. ευρώ, έναντι 414 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Τέλος, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 αυξήθηκαν σε 146,6 εκατ. ευρώ (129,6 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015).
………………..
P/bv: 1
ΔΔΜ: 3,5 από 3,2.