Σελόντα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Η Εταιρία ΙΧΘΥΟΤΡOΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΕΓΕ  στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017, το οποίο έχει ως εξής:

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2016

Την Τρίτη 25/4/2017 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα δημοσιευθούν οι  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ  και της Εταιρείας(μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017  

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016. Την απόφαση για τη διανομή ή μη μερίσματος θα πάρει η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017

Την Παρασκευή 29/9/2017 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα δημοσιευθούν οι  Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ  και της Εταιρείας (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.