ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ “ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΩΜΟΙ” (HEAD & SHOULDERS)

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ “ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΩΜΟΙ” (HEAD & SHOULDERS)
Ο σχηματισμός τύπου “Κεφαλή και ώμοι” εμφανίζεται μετά από ανοδική κίνηση της αγοράς και αποτελεί σημάδι αναστροφής της.

Όπως και η ονομασία του υποδηλώνει, ο σχηματισμός έχει τη μορφή ενός “κεφαλιού” με δύο “ώμους” δεξιά και αριστερά, όπως ακριβώς το αντίστοιχο τμήμα του ανθρώπινου σώματος.

Η γραμμή που συνδέει τους δύο ώμους αναφέρεται ως “Γραμμή λαιμού” του σχηματισμού.

Για την εγκυρότητα του σχηματισμού, ο όγκος θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά, ώστε να είναι μεγαλύτερος κατά τη δημιουργία του “αριστερού ώμου”, μικρότερος κατά το σχηματισμό της “κεφαλή” και ακόμα μικρότερος στο “δεξιό ώμο”.

Η σταδιακή μείωση του όγκου αποτελεί σημάδι αδυναμίας των αγοραστών να διατηρήσουν την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα και το πρώτο σημάδι για την εγκυρότητα του σχηματισμού.

Η επιβεβαίωση της αναστροφής της προηγούμενης ανοδικής τάσης δίνεται με τη καθοδική διάσπαση της “Γραμμής λαιμού” του σχηματισμού, αμέσως μετά τη δημιουργία του δεξιού ώμου.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας διάσπασης της “Γραμμής λαιμού”, ο σχηματισμός μετατρέπεται σε σχηματισμό συνέχειας.

Διάγραμμα ΧΡΥΣΟΥ Διάγραμμα NASDAQ Διάγραμμα ΜΕΤΚΑ
Copyright © 2006 [eZMarket]. All rights reserved.