Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ: Τι απάντησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΝΙΚΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), κατόπιν του από 29 Ιουνίου 2016 σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει τους επενδυτές για τα ακόλουθα:

  • Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ από την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανέρχεται την 30/6/2016 σε € 4,2εκ.  Μέρος αυτού του ποσού (€ 1εκ) έχει αναληφθεί από Εταιρεία Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring).
  • Ήτοι, ο πιστωτικός κίνδυνος από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην Εταιρεία μας ανέρχεται σήμερα σε €  3,2εκ.  Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για μη είσπραξη του ανωτέρω ποσού, καθώς βρισκόταν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για διευθέτηση της οφειλής.
  • Η Εταιρεία έχει προβεί σε έκδοση Διαταγής Πληρωμής επί των σφραγισμένων επιταγών εις χείρας της, εκδόσεως ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ποσού € 1.365.153.
  • Για τη χρήση 2015, η συμμετοχή του Ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ στον κύκλο εργασιών της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε 7,5%.
  • Η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ έχει διακόψει τις παραδόσεις στην ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. από το Σεπτέμβριο 2015.
  • Για δε τα Αποτελέσματα της χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2016, αυτά θα επηρεαστούν κατά το ποσό της πρόβλεψης που θα διενεργήσει η Εταιρεία, αφού λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα και τις εξελίξεις έως εκείνη τη στιγμή.  Με δεδομένο ότι οι νομικές διαδικασίες που αφορούν στη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι σε εξέλιξη, η Εταιρεία δεν δύναται σήμερα να εκτιμήσει την πιθανή κατάληξη αυτών και επομένως να ποσοτικοποιήσει τις όποιες επιπτώσεις.