Πως διαμορφώθηκαν τα Key Figures της Autohellas με βάση τον ισολογισμό χρήσης 2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 156,86 εκατ. ευρώ από 154,75 εκατ. ευρώ…

Ταµειακά διαθέσιµα: 20 εκατ. από 22 εκατ. ευρώ…

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις: 225 εκατ. ευρώ από 201 εκατ. ευρώ…

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις: 55,95 εκατ. από 36,26 εκατ. ευρώ…

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 260,95 εκατ. ευρώ από 237,3 εκατ. ευρώ…

ΕΙΣΡΟΕΣ από λειτουργικές δραστηριότητες: -33,8 εκατ. ευρώ από -13,3 εκατ. ευρώ…

ΚΕΡΔΗ: 22,7 εκατ. ευρώ από 18,63 εκατ. ευρώ…

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 264,8 ευρώ από 182,9 εκατ. ευρώ…

ΕΒΙΤDA: 104,34 εκατ. ευρώ από 88,11 εκατ. ευρώ…

ΑΡΙΘΜΟΣ απασχολούµενου προσωπικού για τον Όµιλο 842 άτοµα (31.12.2015: 771 άτοµα)

ΑΜΟΙΒΕΣ δ/ντικών στελεχών+μελών διοίκησης: 3,4 εκατ. ευρώ.


ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 154,5 ευρώ…

P/E 2016: 6,8

P/BV 2016: 0,99

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: –

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,66

EV/Ebitda: 4 (πολύ καλό)

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – 2017: Χαμηλό – υψηλό 11,5300 με 13,2400 ευρώ και μ.ο. 12,1000 ευρώ… Στo +6,30%… Συναλλαγές 43323 τμχ (M.O.: 800 τμχ)

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΚΕ: Χαμηλό – υψηλό 2,2200 με 13,8000 ευρώ και μ.ο. 7,1900 ευρώ… Στο +148%.

 

* ,