Πρόστιμα ύψους 78.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

________

  • Πρόστιμα ύψους 78.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου 25.000 ευρώ στην «Eurobank» για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 16, 17 και 25 της υπ΄ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην «ΑΕΓΕΚ ΑΕ», λόγω μη σύμμορφης με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01.01 – 31.03.2015.

-Την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην «Εθνική Τράπεζα» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3556/2007, αναφορικά με τη μη περίληψη γνωστοποιήσεων στην Έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2014.

-Την επιβολή προστίμου 12.000 ευρώ στην «Εθνική Τράπεζα» για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 5, 16, και 25 της υπ΄ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ στην «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ», λόγω μη σύμμορφης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «J&P ΑΒΑΞ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ», βάσει του άρθρου 11 του νόμου 3461/2006.

* ,