Προσέγγιση μετοχών βάσει του P/e και τα μειονεκτήματά της

  • Μετοχές – P/E Μειονεκτήματα:

Παρονομαστής είναι τα κέρδη ανά μετοχή του προηγούμενου έτους: μείωση σημασίας

Αδυναμία αξιολόγησης μετοχών εταιριών που αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδοφορίας τα επόμενα έτη – στατικός

Αδυναμία αξιολόγησης εταιριών με ζημιά, μικρά ή μηδενικά κέρδη: υποεκτιμά εταιρίες με υψηλή πάγια περιουσία, τεχνογνωσία κλπ.

Δεν αντανακλά διαφορετικούς τρόπους λογιστικής απεικόνισης από εταιρίες.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν τα προ φόρων κέρδη της εταιρίας επηρεάστηκαν από έκτακτα γεγονότα (π.χ. πυρκαγιά)

Τιμωρεί τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε επενδυτικά προγράμματα ώστε να πετύχουν καλύτερα μελλοντικά αποτελέσματα.

Λύση: παρονομαστής τα προ αποσβέσεων κέρδη ανά μετοχή.