Πλημμύρισε με ασθενοφόρα η Βουλή

Äéáìáñôõñßá åñãáæïìÝíùí ôïõ ÅÊÁ Ýîù áðü ôçí ÂïõëÞ ôçí ðÝìðôç 20 Ïêôùâñßïõ 2016, ãéá ôçí ôñïðïëïãßá ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò óå íïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé ðñïâëÝðåé íá áíáôßèåíôáé ïé áåñïäéáêïìéäÝò óå éäéùôéêÝò åôáéñßåò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα, έξω από τη Βουλή, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έχουν σταθμεύσει πολλά ασθενοφόρα.

  • ΕΘΝΟΣ On Line
  • Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ διαμαρτύρονται, εκτός των άλλων, για την τροπολογία του υπουργείου Υγείας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας η οποία προβλέπει να ανατίθενται οι αεροδιακομιδές σε ιδιωτικές εταιρείες.

Η διαμαρτυρία έρχεται λίγες ημέρες μετά από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ΠΟΕΔΗΝ που κάνουν λόγω για απίστευτη κόπωση των οχημάτων, κάθε ένα από τα οποία έχει καταγράψει από 900.000 έως 996.919 χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να εκτυλίσσονται καθημερινά δραματικές και κωμικές σκηνές.

Πάντως, η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τη Βουλή διεξάγεται μέχρι αυτή την ώρα κανονικά.