Πλαστικά Θράκης: Εικόνα αποτελεσμάτων και οι εξ αυτών προκύπτοντες δείκτες-κλειδιά

ΠΟΣΑ σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Αποθέματα:  53.292 από 52.981

Απαιτήσεις από πελάτες: 62.511 από 52.618

Σύνολο Καθαρής θέσης: 121.788 από 127.394

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 22.800 από 9.799

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 66.140 από 59.025

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 30.142 από 27.109

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 7.264 από 6.826

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 150.638 από 145.101

ΚΕΡΔΗ: 8.101 από 5.743

ΕΒΙΤDA: 18.399 από 15.756

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 1.971

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 1.708 από 1.641

______________

Η εταιρεία αποτιμάται σε 69,45 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,5400 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016: 0,7050 – 1,1000. Συναλλαγές 2016: 2,25 εκατ.τμχ (μέσος όρος 12.800 τμχ) – Στο +11,6% (ξεκίνησε την χρονιά στα 1,3800 ευρώ).

PRICE/Book value: 0,57 από 0,55

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,48 από 0,33

P/E: 8,6 με κέρδη 6μήνου… (εξαιρετικό)

EV/EBITDA: 6,97 με ebitda 6μήνου (πολύ, πολύ καλό)