Πλαστικά Θράκης: Αγορά 455 ιδίων μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Φεβρουαρίου 2017 προέβη στις 5 Δεκεμβρίου 2017 σε αγορά 455 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 2,43 ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 1.105,65.