Πετρόπουλος: Και νέα σημαντική άνοδος στα μεγέθη του στο 9μηνο

Στα 67 εκατ. το ενεργητικό που διαμορφώνεται από ενσώματα πάγια στοιχεία 17,9 εκατ., Αυλα περιουσιακά  2,23 εκατ. – Επενδύσεις σε ακίνητα στα 9,5 εκατ. ευρώ….

Λοιπά μη κυκλοφορούντα 2,06 εκατ. ευρώ. Αποθέματα: 7,83 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 18,34 εκατ. ευρώ. Λοιπά κυκλοφορούντα 2,48 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα:6,53 εκατ. ευρώ.

Σύνολον υποχρεώσεων: 34,7 εκατ. ευρώ έναντι των 43,4 εκατ. του 2013. (Μακροπρόθεσμες δανειακές 16,6 εκατ. – προβλέψεις- λοιπές μακροπρόθεσμες 1,93 εκατ. – βραχυπρόθεσμες δανειακές 5,6 εκατ. και λοιπές βραχυπρόθεσμες 10,6 εκατ.)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 32,26 εκατ. ευρώ και δείκτης δανειακής μόχλευσης μετόχων στο 0,48. Με κέρδη 1,37 εκατ. έναντι 0,4 εκατ. ευρώ και τα ebitda σε 3,07 εκατ. ευρώ από τα 2,32 εκατ. ευρώ το 2013.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε 9,13 εκατ. ευρώ έναντι των 7,57 εκατ. ευρώ του  2013. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 46,5 εκατ. ευρώ από 37,9 εκατ.ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 118 ατόμων από 119 πέρυσι. Αμοιβές 201.000 ευρώ.

Στα 1 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των +2,75 εκατ. του 2013. Με τον ΔΔΜ στο 0,48.

Αποτιμάται σε 18,8 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,58. Διαπραγματεύεται τώρα στα 2,6600 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 2014 και 12μήνου στα 1,4300 – 2,7500 ευρώ.

Στη 2ετία έχει διαπραγματευθεί στο εύρος των 1,2000 και 2,7500 ευρώ με μέσο όρο τα 1,8300 ευρώ και στο +101,5%. Με την ονομαστική αξία του τίτλου στο 0,9300 και την λογιστική του στα 4,5000 ευρώ.