Πετρόπουλος: Αγορά 194 ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/4/2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/2016, προέβη την 13/9/2017 σε αγορά 194 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 5,1923 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.007,3 ευρώ