Περί πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ)

Πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ)
Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων στις τράπεζες στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών, σε περίπτωση που επέλθουν μη προβλέψιμοι κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες με τη λειτουργία τους. Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων έχουν διαμορφωθεί από την Eπιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία.

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχει νομική προσωπικότητα, εδρεύει στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements) της Βασιλείας της Ελβετίας η οποία και της παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.  Ιδρύθηκε το 1974 και στη σύνθεση της στη παρούσα φάση συμμετέχουν 13 χώρες (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ). Το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας αποβλέπει κυρίως στη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και στη διαμόρφωση ισοδύναμων όρων ανταγωνισμού.

Το ισχύον σύστημα κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών  διαμορφώθηκε σταδιακά από τον Ιούλιο του 1988, όταν δημοσιεύτηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια με τίτλο «Διεθνής Σύγκληση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων» (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards). Το κείμενο αυτό, το οποίο αφορούσε τον πιστωτικό κίνδυνο, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε πολλές φορές στο παρελθόν με σημαντικότερη τροποποίηση εκείνη του 1996 προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι κίνδυνοι αγοράς.

Το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και έπαυσε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες. Έτσι,  η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε έτσι  στις 26 Ιουνίου 2004 το νέο Σύμφωνο για την Κεφαλαιακή επάρκεια (Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework).

Το νέο πλαίσιο προβλέπει µία προσέγγιση αρτιότερη και περισσότερο προσαρµοσµένη στη φύση των αναλαµβανόµενων κινδύνων, προάγοντας την ενισχυµένη διαχείριση του κινδύνου από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πράγµα που θα συµβάλει στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, θα εµπνεύσει εµπιστοσύνη στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και θα ενισχύσει την προστασία του καταναλωτή. Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας διακρίνονται σε τρεις πυλώνες:

  • Υπολογισμός ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου –με την  προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του  λειτουργικού κινδύνου (Πυλώνας Ι),
  • Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (supervisory review process). (Πυλώνας ΙΙ), και
  • Ενίσχυση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά στις τράπεζες μέσω της  καθιέρωσης κανόνων  γνωστοποίησης οικονομικών και άλλων στοιχείων (Πυλώνας ΙΙΙ).

Στο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας προβλέπονται εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων πιο ευαίσθητες ως προς τον κίνδυνο, επιτυγχάνοντας σύγκλιση  μεταξύ του εποπτικού και του οικονομικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει ουσιαστικά δύο εναλλακτικές μεθόδους υπολογισμού των εποπτικών κεφαλαίων για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων:

  • την τυποποιημένη προσέγγιση (standardized approach) και
  • την προσέγγιση της εσωτερικής διαβάθμησης  (internal ratings based (IRB) approach).

Η τελευταία   παρέχει στις τράπεζες δύο εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού, ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης των εσωτερικών τους συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου:

  • τη θεμελιώδη μέθοδο (foundation approach)
  • την προηγμένη μέθοδο (advanced approach)

Σχετικά Έγγραφα:
Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (pdf 1,47Mb)