Πειραιώς: Ανακοίνωση για reverse split – αύξηση αξίας από €0,30 σε €6,00

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €0,30 σε €6,00 και την ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 8.733.183.280 σε 436.659.164 (reverse split) σε αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή σε αντικατάσταση είκοσι (20) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς

Με απόφαση της Τράπεζας, η Παρασκευή 28.07.2017 ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 8.733.183.280 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής η “Τράπεζα”) ενημερώνει
το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 28.06.2017, αποφάσισε α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €0,30 σε €6,00 και την ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 8.733.183.280 σε 436.659.164 (reverse split) σε αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή σε αντικατάσταση είκοσι (20) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, β) τη μη έκδοση κλασμάτων μετοχών, την εκποίηση, από την Τράπεζα, των κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split και την απόδοση του προϊόντος της ρευστοποίησης αυτών στους δικαιούχους μετόχους και γ) την σχετική με τα ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης δεν επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το οποίο παραμένει στο ίδιο επίπεδο όπως και προ της συνένωσης, δηλαδή ίσο με € 2.619.954.984 ευρώ διαιρούμενο σε 436.659.164 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμία.

Την 20.07.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 80874/20.07.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 26.07.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 436.659.164 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €6,00 η κάθε μία, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 8.733.183.280 κοινών ονομαστικών μετοχών (όπως αναλύεται ανωτέρω).

Με απόφαση της Τράπεζας, η Παρασκευή 28.07.2017 ορίζεται η τελευταία ημέρα
διαπραγμάτευσης των 8.733.183.280 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”).

Από την επόμενη εργάσιμη, Δευτέρα 31.07.2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα. Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το “Σ.Α.Τ.”) ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τρίτη 01.08.2017 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 436.659.164 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €6,00 ανά κοινή μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη 03.08.2017.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 436.659.164 κοινές ονομαστικές μετά  ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αρ. 38/2012 ΠΥΣ και του άρθρου 8, παρ. 6 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύουν, η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών (Reverse Split) θα έχει ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant ή/και της τιμής άσκησης του σχετικού δικαιώματος αγοράς. Οι επενδυτές θα ενημερωθούν σχετικά με ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει η Τράπεζα την 28.07.2017.