Παπουτσάνης: Διπλασιασμός κερδών και αύξηση 9% στον τζίρο

Διπλασιασμό καθαρής κερδοφορίας, αύξηση 9% στον τζίρο και διεύρυνση πελατολογίου πέτυχε στο εννεάμηνο η Παπουτσάνης.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανερχόμενος στα 13,7 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα μετά φόρων βελτιώθηκαν κατά 99% και ανήλθαν σε 315 χιλ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 41% του κύκλου εργασιών της.

Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων αναπτύχθηκαν κατά 11%, ως αποτέλεσμα της καλής τουριστικής χρονιάς για την Ελλάδα αλλά και της συνεργασίας με την μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, μέσω της οποίας τα προϊόντα της εταιρείας τοποθετούνται σε παγκόσμιες ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν το 23% του τζίρου. Οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων – οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά 11% – αντιπροσωπεύουν το 22% ενώ οι παραγωγές για τρίτους το 55% του κύκλου εργασιών.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε 421 χιλ. ευρώ από 217 χιλ. ευρώ. Σε επίπεδο μητρικήσ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 413 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 213 χιλ ευρώ το εννιάμηνο του 2013.

Στόχος της διοίκησης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών μέσω διεύρυνσης των υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και επίτευξης νέων, ενίσχυσης των πωλήσεων επώνυμων προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας με παράλληλο έλεγχο του κόστους και των δαπανών.

——————-

ΜΕΓΑΛΕΣ πιέσεις στην Παπουτσάνης με απώλειες 10%  στις τελευταίες συνεδριάσεις και στη τιμή του 0,3800 ευρώ που την αποτιμά σε 19,3 εκατ. ευρώ…

Αλλά και πάλι δεν είναι φθηνή, υπάρχουν αρκετές φθηνότερες στο ταμπλό… Απορροφήθηκαν χθες 472 τμχ, ενώ παρέμεινε ανεκτέλεστη προσφορά για συνολικά 5330 κομάτια.

ΤΑ μεγέθη του ομίλου ΠΑΠ στη λήξη του 9μήνου [30.9.2014].: Κέρδη 315.400 ευρώ έναντι των 159 χιλ. ευρώ πέρυσι

ΟΙ πωλήσεις ενισχύθηκαν από τα 12,6 εκατ. στα 13,7 εκατ. ευρώ. Τα ebitda αυξήθηκαν κατά 17% στα 1,84 εκατ. ευρώ.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 19,46 εκατ. ευρώ από 19,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 0,5 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί στα 0,58εκατ. ευρώ.

Με τον δείκτη P/BV στο 1 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,3.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 25,2 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία… 0,14 εκατ. ευρώ, λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,28 εκατ.ευρώ και αποθέματα 3,58 εκατ. ευρώ.

ΣΕ 2,56 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (έναντι των 2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στα 1,69 εκατ. ευρώ (ταμείο 1,27 εκατ.). Σύνολο ενεργητικού 36,13 εκατ. ευρώ.

ΠΑΠ: Στα 16,67 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών του. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 2,74 εκατ. ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 4,78 εκατ. ευρώ, Βραχυπρόθεσμες δανειακές 4,67 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 4,45 εκατ. ευρώ.

Απασχολεί προσωπικό 93 ατόμων (πέρυσι 105) και για αμοιβές σε μέλη της διοίκησης και δ/ντικά στελέχη κατεβλήθη το ποσό των 345.000 ευρώ.