ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ
Στις 26 Ιουνίου 2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την
έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου µέχρι του ποσού των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)
ευρώ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Αυγούστου 2015 ενέκρινε
την έκδοση Προγράµµατος Οµολογιακού ∆ανείου σύµφωνα µε το οποίο εκδόθηκαν 50
ονοµαστικές οµολογίες, ονοµαστικής αξίας 100.000 € η καθεµία µε ετήσιο επιτόκιο 3% και
διάρκεια 3 έτη.
Εν συνεχεία το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, καλύφθηκε σύµφωνα µε
την ανακοίνωση της Εταιρίας της 3ης Σεπτεµβρίου 2015.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2017 αποφάσισε
την εξόφληση του παραπάνω Οµολογιακού ∆ανείου, η οποία έλαβε χώρα στις 12 Απριλίου
2017.