ΠΗΓΑΣΟΣ: Η λογιστική αξία της μετοχής είναι αρνητική κατά 4,92 ευρώ!!

ΠΗΓΑΣΟΣ: Ζημίες 32,8 εκατ. ευρώ ενισχυμένες από τα 31,5 εκατ. ευρώ στο 2013. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε σταθερός σε 58,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ebitda αν και βελτιώθηκαν παρέμειναν αρνητικά σε 2,54 εκατ. ευρώ.

Στα 104,2 εκατ. το Ενεργητικό του ομίλου έναντι των 121,1 εκατ. στη λήξη του 2013. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεiα: 22 εκατ. Αυλα περιουσιακά στοιχεία: 5,9 εκατ. Επενδύσεις σε ακίνητα: -0- εκατ. ευρώ.

  • Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 30,3 εκατ. Αποθέματα: 1,62 εκατ. έναντι 1,23 εκατ. ευρώ…
  • Απαιτήσεις από πελάτες: 32,4 εκατ. από 34,6 εκατ. Λοιπά κυκλοφορούντα 10 εκατ. (*Ταμειακά διαθέσιμα: 1,03 εκατ. ευρώ.)
ΠΗΓΑΣΟΣ(Ι): Και στα 196,5 εκατ. το σύνολο των υποχρεώσεων (από τα 181 εκατ. στο 2013). Μακροπρόθεσμες δανειακές 11 εκατ. ευρώ… 
Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 10,5 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 145 εκατ. από 136,8 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 30 εκατ. ευρώ.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ”Απογειώθηκαν” σε αρνητικά 92,2 εκατ. ευρώ από 59,8 εκατ. ένα χρόνο πριν και δείκτης δανειακής μόχλευσης φυσικά στην… στρατόσφαιρα. 
Σε -8,47 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι (αρνητικές) ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των -18,3 εκατ. ευρώ του 2012.
Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 1,69 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 630 ατόμων έναντι των 612 του 2013.
ΠΗΓΑΣ: Από την αρχή της χρονιάς έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές αξίας ούτε καν 1000 ευρώ συνολικά, οπότε δεν χρειάζεται να σχολιάσει κανείς για την πορεία της μετοχής του. 
Η λογιστική της αξία είναι αρνητική κατά 4,92 ευρώ!!

 

Print Friendly, PDF & Email