Οil Usa_spot Daily chart & Comments

US OIL_spot Daily position short stop 51,73

______________

oil usa_spot Daily chart & Comments

______________

H διάσπαση του 49,34 μας έδωσε έξοδο και τάση.

oil22

Το 48,35 είναι κοντινή στήριξη…

Ενώ το πιο πιθανό μία διάσπαση να μας φέρει στο επίπεδο του 47,00-47,15 που είναι και κύρια στήριξη.

Το 50,17 είναι κοντινή αντίσταση και επιβεβαίωση και μόνο με κατοχύρωση θα μπορούσε να δοκιμάσει καλύτερες τιμές.

Το 51,73 είναι το stop στο short.

F.F.S.