ΟΤΕ: Τι δείχνουν οι αριθμοί του πρώτου εξαμήνου

Απαιτήσεις από πελάτες 765,8 εκατ. ευρώ από 728,6

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  2.256,8 εκατ. ευρώ από 2.257,0

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.734,8 εκατ. ευρώ από 1.755,6

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 44,4 εκατ. ευρώ από 433,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.119,5 εκατ. ευρώ από 7.460,2

Σύνολο υποχρεώσεων 4.529,0 εκατ. ευρώ από 4.851,0

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους   67,5 εκατ. ευρώ από 36,8

Κέρδη EBITDA  610,5 εκατ. ευρώ από 555,2

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.035,4 εκατ. ευρώ από 1.085,7

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες  438,0 εκατ. ευρώ από 426,9

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (316,3) εκατ. ευρώ από  (367,8)

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (312,5) εκατ. ευρώ από (360,0)

Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: Όμιλος 21.497 (30.06.2015: 21.713)

Οι αμοιβές κατά την 30 Ιουνίου 2016 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2016 ανέρχονται σε € 5,0 εκατ..

…………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ σημαντική μείωση του δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,33!!! (προ 5ετίας στο…2)

Η σχέση ev/ebitda μπορεί να βρεθεί κάτω και του 5

Αδύναμος – πολύ – ο πολλαπλασιαστής κερδών για το 2016…

Η σχέση P/bv διαμορφώθηκε στο 1,9…

Οι συνολικές επενδύσεις  αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των €0,55 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου.