ΟΠΑΠ: Βγήκαν τα αποτελέσματα 6μήνου του οργανισμού – τι… μοιράζουν

______

Αποτιμάται σε  2,95 δισ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 9,2600  ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2017 στα 8,0200 και 10,2800 ευρώ… Στο +10,5% από την αρχή του έτους… Και στο -42,2% στην ΜΚΕ (ΤΙΜΗ 23 ΑΠΡ 2010: 16,0300 ευρώ)

______

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:  903,7 εκατ. ευρώ από 1,03 δισ. ευρώ στις 31.12.2016.

..

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 372,5 εκατ. ευρώ από 263 εκατ. ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 174,7 εκατ. ευρώ από 118,7 εκατ. ευρώ…
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου: 330 εκατ. από 290,6 εκατ. ευρώ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 217 εκατ. ευρώ.
..
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 688,5 ευρώ από 678,8 εκατ. .
Κέρδη μετά από φόρους  60,9 εκατ. από 85,8 εκατ. ευρώ.
Κέρδη EBITDA  130,65 εκατ. από  161,45 εκατ. ευρώ…
..
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 119,41 εκατ. από 65,8 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ από επενδυτικές δραστηριότητες: 35 εκατ. από 21 εκατ. ευρώ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 84,4  εκατ. από 44,8 εκατ. ευρώ.
..
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.17 : Ομίλου 1172  άτομα από 950.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 5,43 εκατ. ευρώ.
ΥΓ1: ΕΒΓΑΛΕ από τα ταμεία του για μερίσματα 2016 ποσό 229,6 εκατ. ευρώ(!) για μέρισμα χρήσς 2016.
ΥΓ2: Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ διαμορφώθηκε στο 0,24 (εξαιρετικός)
ΥΓ3: Η σχέση P/bv βρίσκεται στο 3,27!
ΥΓ4: ΚΟΒΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 0,1200 ανά μτχ… (38,3 εκατ. ευρώ).
ΥΓ5: Βασιλιάς των μερισμάτων στα τελευταία χρόνια, έχει μοιράσει πάρα πολύ χρήμα…
ΥΓ6: Στη διαμόρφωση του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ του εκ 1,78 δισ. ευρώ, τα 1,2 δισ. ευρώ αφορούν ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ στοιχεία του.
ΥΓ7: Τα τωρινά μεγέθη του δίνουν “εργαλεία” στους θετικά διακείμενους να εκφρασθούν από ευνοικά έως ευνοικότατα, στους δε “πολέμιους του” να τον… “θάψουν”…