ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 9μήνου 2014 Δελτίο Τύπου

«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 9μήνου  2014»

  •    Τα ενοποιημένα συγκρίσιμα, προ clawback και rebate, αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση 40,6%, παρουσιάζοντας κέρδη ύψους € 20,7 εκ. έναντι κερδών € 14,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013,
  •    Οι συγκρίσιμες, προ clawback και rebate, ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα  και ανήλθαν στα € 174,52 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,8%

 Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του 9μήνου του 2014 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της περσινής περιόδου εξαιτίας του γεγονότος ότι στην αντίστοιχη περίοδο του 2013 δεν είχε περιληφθεί η επίδραση των μονομερών, από πλευράς Πολιτείας, αποφάσεων περί κλιμακούμενων εκπτώσεων (rebate) και μηχανισμών επιστροφής (claw-back), του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 23-7-2013), λόγω των εν εξελίξει, κατά την περίοδο εκείνη, προσφυγών των εταιρειών του Ομίλου στο ΣτΕ κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων καθώς επίσης και της δεδηλωμένης βούλησης του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων για τον επαναπροσδιορισμό των εν λόγω αποφάσεων με όρους αμοιβαία αποδεκτούς.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του εννιαμήνου του 2014,  ανήλθε σε  €163,8 εκ. έναντι €169,8 εκ. του  εννιαμήνου  του 2013. Ο συγκρίσιμος ενοποιημένος κύκλος εργασιών εννιαμήνου 2014 (ήτοι χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των αποφάσεων rebate και clawback) σημείωσε αύξηση 2,8% και ανήλθε σε €174,5 εκ. έναντι €169,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA):  Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα  προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)  του εννιαμήνου του 2014 ανήλθαν σε κέρδη ύψους  €10 εκ. έναντι  κερδών €14,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα συγκρίσιμα   ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το εννιάμηνο του 2014 (ήτοι χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των αποφάσεων rebate και clawback) παρουσίασαν αύξηση 40,6% και ανήλθαν στα €20,7 εκ. έναντι  κερδών €14,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν ζημιές -€11,3 εκ. έναντι ζημιών -€11,1 εκ. το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2013. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εννιαμήνου 2014 (ήτοι χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των αποφάσεων rebate και clawback) παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους -€ 2,1 εκ. έναντι ζημιών -€11,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

 Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ για το εννεάμηνο του 2014, συνεχίζει τη θετική του πορεία παρουσιάζοντας αντοχή και ανθεκτικότητα στα λειτουργικά του αποτελέσματα, παρά τους αυξανόμενους κινδύνους και την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στην χώρα μας.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ προγραμματίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό της, επενδύοντας σε τεχνολογία αιχμής, με στόχο την υγιή ανάπτυξη των νοσοκομείων και όλων των εταιρειών του Ομίλου, διαβλέποντας εγκαίρως τις εξελίξεις και τυχόν προκλήσεις στον κλάδο υγείας, ενώ παράλληλα εξετάζει κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να ταυτιστεί με το όραμα μας.

Απώτερος στόχος της Διοίκησης είναι η  περαιτέρω ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης του Ομίλου που κατέχει στην ιδιωτική παροχή υπηρεσιών υγείας, βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών του δράσεων και την  δημιουργία  μακροχρόνιας αξίας όχι μόνο για τους μετόχους αλλά και για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας.

Σ’ αυτήν την συγκυρία ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει έμπρακτα το κοινωνικό του έργο με στοχευμένες και συντονισμένες δράσεις Εταιρικής Yπευθυνότητας  και  ανάληψη  πρωτοβουλιών οι οποίες είναι  βασισμένες  σε πραγματικές κι ουσιαστικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Σταθερή μας προτεραιότητα είναι οι παρεχόμενες  υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να παραμείνουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, καθιστώντας τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ κέντρο αναφοράς σε Ελλάδα και  Ευρώπη διατηρώντας την υψηλή θέση που κατέχει σε αναγνωρισιμότητα διεθνώς.

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»

 

Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία (εταιρικά και ενοποιημένα) της περιόδου του εννιαμήνου του 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013:

Όμιλος  (Δημοσιευμένα)

€ εκατ.

9M 2014

9M 2013

   Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

163,84

169,82

-3,5%

EBITDA (1)

10,02

14,73

-32,0%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)  προ φόρων

(11,30)

(7,94)

42,3%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (2)

(11,35)

(11,13)

2,0%

Όμιλος 

(Συγκρίσιμα προ rebate και claw-back)

9M 2014

9M 2013

Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

174,52

169,82

2,8%

EBITDA (1)

20,70

14,73

40,6%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)  προ φόρων

(0,62)

(7,94)

-92,2%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)  (2)

(2,14)

(11,13)

-80,8%

     

     

Μητρική (Δημοσιευμένα)

€ εκατ.

9M 2014

9M 2013

Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

99,77

100,70

-0,9%

EBITDA

11,55

13,37

-13,6%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων

0,72

(2,45)

-129,3%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (2)

0,04

(6,16)

-100,6%

Μητρική

     

(Συγκρίσιμα προ rebate και claw-back)

9M 2014

9M 2013

Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

105,41

100,70

4,7%

EBITDA

17,19

13,37

28,6%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων

6,36

(2,45)

-359,6%

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (2)

4,21

(6,16)

-168,3%

 

            (1) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

            (2) Καθαρά κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

 

* Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις των αποφάσεων περί rebate και clawback  του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167 23.7.2013)

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση: www.hygeia.gr.