ΟΛΘ: Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα για τον οργανισμό και την μετοχή του…

ΟΛΘ: Στις 12 συνεδριάσεις τιου Ιουλίου σε τιμές κλεισίματος έχει βρεθεί σε ένα εύρος μόλις 60 σεντς (19,25 με 19,85 ευρώ) έχοντας κατά μέσο όρο όγκο συναλλαγών ημερησίως 293 τεμάχια. Η αποτίμηση του λιμανιού ανέρχεται σε 196,2 εκατ. ευρώ.

ΟΛΘ(Ι): Το μέρισμα για τη χρήση 2015 ανέρχεται σε 0,58€ ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 και μετά την παρακράτηση φόρου 10% ανέρχεται σε 0,522€ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 18η Ιουλίου 2016. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

ΟΛΘ(ΙΙ): Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2015 ανήλθε σε 50,9 εκατ. έναντι των 54,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 7,20%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων του Συμβατικού Λιμένα κατά 17,16%.

ΟΛΘ(ΙΙΙ): Τα έσοδα από την αξιοποίηση των κεφαλαίων της εταιρείας μειώθηκαν κατά 47,11% λόγω της μεγάλης μείωσης των επιτοκίων άνω του 50%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 26,9 εκατ. έναντι των 29,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (-8,71%).

ΟΛΘ(IV): Υψηλά διατηρούνται τα κέρδη ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, με τα μικτά κέρδη να ανέρχονται στο 47,82%, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στο 52,79%, τα κέρδη προ φόρων στο 48,18% και τα κέρδη μετά από φόρους στο 35,21%.

ΟΛΘ(V): Τα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 17,9 εκατ. έναντι των 21,3 εκατ. του 2014 (-15,89%), γεγονός που αποδίδεται και στην αύξηση του συντελεστή φορολόγησης και στην αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

  Τελευταίων 7 ημερών 18,730 19,890 0,36 2.291 59 43.836
  Τελευταίων 30 ημερών 18,160 21,490 -5,99 10.238 251 200.704
  Τελευταίων 3 μηνών 18,160 23,200 -5,17 25.000 784 515.554
  Τελευταίων 6 μηνών 18,100 23,400 -12,34 85.961 1.586 1.784.817
  Τελευταίων 12 μηνών 17,000 26,800 2,42 241.296 2.852 5.507.165

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης η απεργία του ενός μήνα αναμένεται να επηρεάσει το τζίρο του λιμανιού κατά 2% – 3%. Συγκεκριμένα οι απώλειες φορτίου υπολογίζονται σε 20.000 κοντέινερς που δεν εξυπηρετήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει απώλειες εσόδων 1,6 – 1,8 εκατ. ευρώ, που μαζί με κάποιες απώλειες συμβατικού και γενικού φορτίου ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 2 εκατ., όταν ο ετήσιος τζίρος κινείται στην περιοχή των 55 εκατ. ευρώ.

ΦΥΣΙΚΑ και πρόκειται για σημαντικές απώλειες, καθώς αφορούν μόνο έναν μήνα «αργίας». Αλλά η σοβαρότερη επίπτωση της μεγάλης απεργίας για το λιμάνι δεν είναι αυτή. Το μεγάλο ερωτηματικό, που θα απαντηθεί μετά από καιρό είναι ποια φορτία και ποιοί πελάτες του ΟΛΘ χάθηκαν για πάντα…

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά & απομειωμένα (σε €)… 1,7773 ευρώ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: -ο-

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 66,1 εκατ. ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 127,1 εκατ. ευρώ…

EV/EBITDA: 4,8

P/bv: 1,55

P/e: 10,94…