ΟΛΘ: Κάθε φορά και καλύτερα…

ΟΛΘ: Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε 123,8 εκατ. ευρώ λόγω της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες επανήλθαν σε ανοδική ρότα στα 14,23 εκατ. από τα 13,83 εκατ. του 2013…

Τα κέρδη ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ από 13,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Αποτιμάται στο ΧΑ σε 216,7 εκατ. ευρώ με ταμειακά διαθέσιμα 69,4 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό…

Με χαμηλό – υψηλό 2014 στα 19,10 και 31,40 ευρώ και με διανεμηθέν μέρισμα 4,00 ευρώ ανά μτχ… Στα 21,50 ευρώ τώρα…

Αναλυτικά ανά τομέα, η εικόνα του εννεαμήνου του 2014 έχει ως ακολούθως:

* Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων: Άνοδος της διακίνησης κατά 11,79% στα 249.563 TEUs και αύξηση τζίρου κατά 9,71% έναντι του 2013.
* Συμβατικό Λιμάνι: Αύξηση στο γενικό φορτίο κατά 19,32% και στο ξηρό χύμα φορτίο κατά 6,86%, με ταυτόχρονη άνοδο του τζίρου κατά 8,81%.
* Επιβατικό Λιμάνι: Αύξηση τζίρου κατά 18.26%.
* Εκμετάλλευση Χώρων: Αύξηση τζίρου 5,95%.

Συνολικά τα έσοδα  στο εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά 4,04% από το αντίστοιχο διάστημα του 2013, παρά τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων κατά 42,52%, λόγω σημαντικής πτώσης των επιτοκίων και των επενδυμένων διαθεσίμων της εταιρίας.

Παράλληλα, το σύνολο των εξόδων μειώθηκε έναντι του 2013 κατά 5,49%, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των αμοιβών του προσωπικού κατά 7,58%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.