ΟΛΘ: Άλλη μία εξαιρετική λογιστική κατάσταση

Αύξηση τόσο στα καθαρά κέρδη όσο και στον κύκλο εργασιών παρουσίασε στο εννεάμηνο της χρήσης 2014 ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα μετά από φόρους αποτελέσματα στο εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 15.838.566 ευρώ έναντι των 13.760.975 ευρώ (+15,10%) και ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41.051.994 ευρώ έναντι των 37.559.626 ευρώ του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2013, ενισχυμένος κατά 9,30%.
Η εταιρεία σημειώνει ότι καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων σε όλους τους λειτουργικούς τομείς, με αύξηση των πωλήσεων του ΣΕΜΠΟ κατά 9,71%, αύξηση στο Συμβατικό λιμάνι κατά 8,81% και αυξήσεις στο Επιβατικό 18,26% και στην Εκμετάλλευση χώρων 5,95%.
Στην περίοδο που έληξε στις 30/9/2014 διακινήθηκαν 249.563 Ε/Κ (σε TEUς), με αύξηση 11,79%, συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013, αύξηση στο γενικό φορτίο κατά 19,32% και αύξηση στο ξηρό χύμα φορτίο κατά 6,86%.
Συνολικά τα έσοδα στο εξεταζόμενο εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά 4,04% από το αντίστοιχο διάστημα του 2013, παρά τη μείωση των χρηματ/κών εσόδων κατά 42,52%, λόγω σημαντικής πτώσης των επιτοκίων και των επενδυμένων διαθεσίμων της εταιρίας.
Το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 5,49% από το εννεάμηνο του 2013, κυρίως από τη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 7,58%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.
Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 20.149.674 ευρώ έναντι των 16.225.752 ευρώ του 2013 (+24,18%).
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 21.038.703 ευρώ έναντι των 17.975.101 ευρώ του 2013 (+17,04%).
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 21.664.422 ευρώ (+27,19).