Νέες διευκρινήσεις από τη ΝΕΛ – Για την εταιρεία, την αμκ, την αναζήτηση νέου επενδυτή και την παραίτηση του CEO

… Τρόπους… αναπλήρωσης των εσόδων της εξετάζει η εταιρεία ΝΕΛ, η οποία σε χθεσινή της ανακοίνωση σημειώνει ότι η απώλεια εσόδων από τυχόν έκπτωση από τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια αντισταθμίζεται από την έτι περαιτέρω μείωση των ζημιών, καθώς η εκμετάλλευση ήταν ζημιογόνος, σημειώνει η εταιρεία.
Ειδικότερα, η εταιρεία, σε συνεχεία δημοσιευμάτων του Τύπου και ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευκρινίζει ότι με την από 11/6/2015 απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα την 24/6/2015.
Εν όψει της συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, ο κ. Αβραντίνης έθεσε στη διάθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου την παραίτησή του από την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου. Διευκρινίζεται ότι η απόφαση για ορισμό ή μη νέου διευθύνοντος συμβούλου θα ληφθεί κατά την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την 24η/06/2015.
Μέχρι τότε ο κ. Αβραντίνης εξακολουθεί να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του.
Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση της γενικής συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η δε βασική μέτοχος Altana Navigation Ltd, δήλωσε ότι αδυνατεί να καλύψει το ποσοστό της αύξησης που της αναλογεί.
Εν όψει τούτου, η διοίκηση αναζητεί νέους επενδυτές που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της δραστηριότητας της εταιρείας και την υλοποίηση του Σχεδίου Εξυγίανσης.
Τυχόν έκπτωση από τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια θα έχει ως επίπτωση την απώλεια των εσόδων των σχετικών συμβάσεων η οποία όμως αντισταθμίζεται από την έτι περαιτέρω μείωση των ζημιών καθ’ όσον η εκμετάλλευση ήταν ζημιογόνος. Οι ζημίες οφείλοντο στην από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου στρεβλή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και στην καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων συνεπεία τόσο της γενικότερης δημοσιονομικής κατάστασης όσο και τις γνωστές σε όλους γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αναφέρει η εταιρεία.
Η εταιρεία εξετάζει τρόπους αναπλήρωσης των εσόδων με τη ναύλωση των πλοίων της στο εσωτερικό ή κατά προτίμηση στο εξωτερικό καθ’ όσον έχει αποδειχθεί πλέον ότι οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες συνεχιζόμενης και εντεινόμενης της οικονομικής κρίσεως δεν αποτελούν πλέον κερδοφόρο επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Εις επίρρωσιν τούτου, σημειώνεται ότι με την σύμπραξη των συστημικών τραπεζών και των αρμοδίων υπουργείων, ο κλάδος λειτουργεί ως ολιγοπώλιο και με εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών από τις εταιρείες έχει την τάση να μετατραπεί σε ολιγοπώλιο-μονοπώλιο.

 
Η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί των ανωτέρω.