Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας και Ανταλλαγή ομολογιών με μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κυριότητας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στη διάρκεια του 2014 και σε εφαρμογή των προβλέψεων της συμφωνίας με τον ομολογιούχο δανειστή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. , αποπλήρωσε τμήμα του Ομολογιακού Δανείου ίσο με το ποσό των 25.000.000,00 €.

Με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή την 4/12/2014 η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. απέκτησε 5.133.174 μετοχές της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.,  σε μερική εξόφληση ομολογιών του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας  14.000.000,00 € .

Την 27η Μαρτίου 2015 το Δ.Σ. της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ομολογιούχου και σε μερική εξόφληση 140 ομολογιών του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας  14.000.000,00 €, αναπροσάρμοσε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση 5.765.117 νέων μετοχών.

Ο Ομολογιούχος με το από 24/6/2015 σχετικό αίτημά του ζήτησε τη εξόφληση 140 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000,00 €, προσαυξημένων με τους τόκους της περιόδου κατοχής, ως εξής:

50% θα μετατραπεί σε νέες μετοχές  της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το υπόλοιπο 50% θα ανταλλαγεί με μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.,  κυριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Μετά την μερική ως άνω εξόφληση, το υπολειπόμενο ανεξόφλητο κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 1.300.000,00 €, διαιρούμενο σε 13 ομολογίες.

Σε υλοποίηση του αιτήματος του Ομολογιούχου  και,  σύμφωνα με την από 29/6/2015 απόφαση του Δ.Σ. για την αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου,  κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3α του ΚΝ2190/20, θα εκδοθούν 2.917.063 νέες μετοχές της Εταιρείας οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, θα αποτελούν ποσοστό 2,8281% του νέου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  Οι νέες  μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0,57 € και τελική τιμή διάθεσης 2,468 €  και ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 1.662.725,91 € και ποσό 5.538.060,94 € θα μεταφερθεί στον ειδικό  λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον»

Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., θα μεταβιβάσει στον Ομολογιούχο 1.668.005 μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε , από το χαρτοφυλάκιό της.

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών, ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.  θα κατέχει πλέον ποσοστό 17,26% στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και 9,24% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις,  όπως προβλέπεται από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.