Μέσω Alpha bank τα δικαιώματα προτίμησης της Dionic

Μόνο μέσω της Alpha Bank θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων στην ΑΜΚ της Dionic όπως ανακοίωσε σήμερα η εταιρεία.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η διαδικασία θα γίνει μόνο μέσω Alpha bank κι όχι μέσω και της  Eurobank όπως είχε αρχικά προβλεφθεί εξαιτίας του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που θα  διαρκέσει η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της  26ης Νομβρίου του 2013 διορθώνεται και επαναλαμβάνεται ως εξής: Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας «Alpha Bank». Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΧΑΕ αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ. μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Με την εγγραφή τους οι κ. μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (€ 0,30 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η εταιρία στην ανωτέρω τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης, μετά την πλήρη άσκησή τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των νέων μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με την αξία των νέων μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων δικαιώματος προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της (για τους κατόχους δικαιώματος που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Οι δικαιούχοι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παρακάτω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της εταιρίας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν .

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2013.