ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα της στο 6μηνο…

Η ΜΟΤΟ αποτιμάται σε… 3,52 εκατ. ευρώ με απώλειες 19,52% από την αρχή του 2016 και με συναλλαγές 67614 τμχ καθημερινά μ.ο. 400 τμχ… Η τιμή της μτχ στα 0,3010 με χαμ – υψ. 2016: 0,2630 και 0,5380 ευρώ. Διαμορφώνει μονοψήφιο p/e με βάση μόνον τα κέρδη στο 6μηνο…

Κύκλος Εργασιών:

Το εξάμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 26,7 εκ. € ενώ ο αντίστοιχος του 2015 ήταν 24,2 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 10,21%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής, για την ίδια χρονική περίοδο, σημείωσε αύξηση 10,79% και ανήλθε σε 25,8 εκ. € από 23,2 εκ. € που ήταν το 2015.

EBITDA:

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 4,61 % έναντι 3,40 % το 2015. Το αντίστοιχο νούμερο για τη μητρική, ήταν 4,25 % έναντι 3,27 %, της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Έξοδα διοίκησης-διάθεσης:

Τα έξοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,9 εκ. € έναντι 4,5 εκ. € το 2015, σημειώνοντας αύξηση 7,16%. Αντίστοιχα τα έξοδα της μητρικής το 2016 ήταν 4,2 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015 ήταν 3,9 εκ. € σημειώνοντας αύξηση 7,26%. Η μεταβολή οφείλεται στην αύξηση των μεταβλητών δαπανών που ακολουθούν την αύξηση των πωλήσεων.

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων :

Σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 585 χιλ. €, ενώ τα αντίστοιχα του 2015 ήταν κέρδη 216 χιλ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε κέρδη 499 χιλ. €, έναντι κερδών 204 χιλ. € που ήταν το εξάμηνο του 2015.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους:

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 480 χιλ. € ενώ τα αντίστοιχα του εξαμήνου 2015 ήταν κέρδη 215 χιλ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε κέρδη 401 χιλ. € έναντι κερδών 215 χιλ. € που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή για τον Όμιλο είναι 0,0412 € και για την Εταιρία 0,0345 €.

Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό:

Το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού του ομίλου και της εταιρίας για το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε στα 21,4 εκ. € και 20,9 εκ. € αντίστοιχα, κονδύλια σαφώς αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της 31ης Δεκεμβρίου 2015, λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:

Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων για τον όμιλο, το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε στα 21,5 εκ. € έναντι 15,0 εκ. € που ήταν στις 31ης Δεκεμβρίου 2015 ενώ για την μητρική οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 21,3 εκ. € από 14,7 εκ. € που ήταν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους

_________________________

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες:  2.986.156 από 2.548.528

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου:  490.050 από 991.661

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 8.733.212 από 8.230.464 ευρώ