ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.: Ανακοίνωση αναθεωρημένης προσκλήσης τακτικής γενικής συνέλευσης μετοχών

«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000

Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(προσθήκη 11ου θέματος σύμφωνα με το ά. 39 παρ. 2 ν. 2190/1920)

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 21η Απριλίου 2017, έκανε δεκτή την από 20.4.2017 αίτηση μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 2190/1920, εκπροσωπούντες ποσοστό 5,9607% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, για την προσθήκη του 11ου θέματος Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του  ν. 4449/2017») στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για το έτος 2017, που συγκλήθηκε δυνάμει της από 10 Απριλίου 2017 απόφασης και της από 10 Απριλίου 2017 νομίμως δημοσιευθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 9η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 – Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.), και αποφάσισε ότι κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 10.4.2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την προσθήκη 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρία θα συζητήσει και θα αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.    
 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 -31.12.2017) και καθορισμός αμοιβής τους.
 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του 1.872.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
 7. Έγκριση Συμβάσεων κατ’ αρ. 23α  παρ. 2  κ.ν. 2190/20.
 8. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ’ άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.
 9. Αγορά ιδίων μετοχών.
 10. Διάφορες Ανακοινώσεις.
 11.  Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

 

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 10.4.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατά την συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β’ Επαναληπτική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους τα ακόλουθα:

 

 

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 4.5.2017 («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9.5.2017, και η σχετική βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 6.5.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 19.5.2017, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης.5.2017 («Ημερομηνία Καταγραφής»), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 20.5.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2.6.2017, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης.6.2017 («Ημερομηνία Καταγραφής»), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 3.6.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρία, η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατά περίπτωση Ημερομηνία Καταγραφής και στη αρχική ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

 

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.motodynamics.gr/) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, τηλ.: 2106293512, 2106293586, φαξ: 2106293503, e-mail: [email protected]). Τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ: 2106293512, 2106293586, φαξ: 210 6293503, e-mail: [email protected]), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 6.5.2017. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις δύο επαναληπτικές συνελεύσεις, ήτοι μέχρι την 20.5.2017 για την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση και μέχρι την 3.6.2017 για την Β’ Επαναληπτική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

 (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24.4.2017, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 26.4.2017, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 3.5.2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2.5.2017, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 3.5.2017, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 3.5.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

 

 

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των Μετόχων της Εταιρίας και λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 27 παρ. 3 ν. 2190/1920 πληροφορίες, είναι διαθέσιμες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Ασπρόπυργος, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, τηλ.: 2106293512, 2106293586, φαξ: 2106293503, e-mail: [email protected]), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα, και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.motodynamics.gr/.