ΜΕΤΚΑ: Η μακράν καλύτερη εταιρεία και μετοχή του FTSE25!!

Δημοσίευσε σήμερα την λογιστική κατάσταση για το 9μηνο. Κύκλος εργασιών 468 εκατ. από 406 εκατ. πέρυσι. Κέρδη 67,4 εκατ. έναντι των 57,1 εκατ. στο περυσινό 9μηνο και ebitda 78,3 εκατ. από  64,3 εκατ. στο 2013. Με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 2014 διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή κερδών μόλις 5!!

Ας εξετάσουμε τώρα τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη της..Στα 836,3 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού από 800,3 εκατ.(31.12.2013). Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 46,8 εκατ. Αυλα περιουσιακά στοιχεία……  6.000(!!!!)ευρώ. Λοιπά μη κυκλοφορούντα 97,55 εκατ. ευρώ.Αποθέματα: 50,75 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 212,6 εκατ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 428,6 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 329 εκατ. ευρώ.

ΜΕΤΚΑ(I): Και στα 351 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεων από 350,4 στο 2013. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 2,4 εκατ. ευρώ.

Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 41 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 2,2 εκατ. ευρώ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 305,5 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 485 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης… δεν υπάρχει, αφού τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν κατά 73(!!!) φορές τον δανεισμό της.

Στα 206 εκατ. ευρώ (!) οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (84,7 εκατ. πέρυσι). Για αμοιβές και συναλλαγές μελών δ.σ. και δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 4,3 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 349 ατόμων έναντι των 481 πέρυσι.

ΜΕΤΚΑ: Αποτιμάται σε 465 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,96. Διαπραγματεύεται τώρα στα επίπεδα των 9,0000 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12Μ σε 7,4000 και 14,2900 ευρώ.

Στο -24,32% από την τιμή που είχε στις 26 Νοεμβρίου 2013 στα 11,8000 ευρώ και μέσος όρος 12μήνου 11,8100 ευρώ.
Ο γ.δ. στο ίδιο διάστημα υποχωρεί κατά 16,46%. Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 0,3200 και την λογιστική του στα 9,3000 ευρώ.