ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.: Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017

H εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017:

– Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2016 (1.1.2016-31.12.2016 που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Τετάρτη  26 Απριλίου 2017.

– Η Εταιρία διευκρινίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2016 θα αναρτηθούν και  στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.mathios.com).

 

– Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε ποσού μερίσματος.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.