Λεωφ. Αθηνών 110: Με την γλώσσα των αριθμών…

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Αποτιμάται σε 456 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 3,9000 ευρώ. Στο +6,27% εφέτος με κίνηση στο εύρος 2,7000 και 4,5400 με μέσο όρο 3,5900 ευρώ και συναλλαγές 22,47 εκατ. τμχ (περίπου 154 χιλ.τμχ ημερησίως)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6ΜΗΝΟΥ: 960,3 εκατ. από 964,4 εκατ. ευρώ στο 2015…

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 442,16 εκ. από 404,28 εκ. και Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 367 εκατ.από 323 εκατ.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 273 εκατ. ευρώ  από 318 εκατ. ευρώ.

Κέρδη  13 εκατ. από 33,7 εκατ. ευρώ…

EBITDA  101 εκατ. από 119 εκατ. ευρώ.

Σύνολο εισορών από λειτ/κές δραστηρ/τες  74,6 εκ. ευρώ από -21,71 εκατ. ευρώ.

Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες  -47,7 εκατ. από -17,85 εκατ. ευρώ.

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 8,58 εκατ. ευρώ

Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: 1886 άτοµα, έναντι των 1808 του 2015.

P/E (εκτιμώμενο): (;)  P/bv: 0,47…  Ev/ebitda: Περί τ0 4 με 5…  ΔΔΜ: 0,56

……….

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

Αποτιμάται σε 28,85 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 4,0800 ευρώ. Στο +15,25% εφέτος με κίνηση στο εύρος 3,3500 και 4,2500 με μέσο όρο 3,7000 ευρώ και συναλλαγές 308 χιλ. τμχ (περίπου 2100 τμχ ημερησίως)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6ΜΗΝΟΥ: 31,8 εκατ. από 30,8 εκατ. ευρώ στο 2015…

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6,8 εκ. από 6,8 εκ. και Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 15,13 εκατ.από 15,92 εκατ.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 16,17 εκατ. ευρώ  από 14,81 εκατ. ευρώ.

Κέρδη  1,6 εκατ. από 73 χιλ. ευρώ…

EBITDA  3,48 εκατ. από 2,84 εκατ. ευρώ.

Σύνολο (εκροών) από λειτ/κές δραστηρ/τες (α) -636 χιλ. ευρώ από -862 χιλ.

Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β) -399 χιλ. από -243 χιλ.

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 169 χιλ. ευρώ

Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Οµίλου και της Εταιρείας 112 άτοµα, έναντι της προηγούµενης αντίστοιχης περιόδου στην οποία ήταν: Οµίλου και της Εταιρείας 118 άτοµα.

P/E (εκτιμώμενο): ίσως και μονοψήφιο…  P/bv: 0,91….  Ev/ebitda: Περί τ0 6 με 7…  ΔΔΜ: 0,2 (εξαιρετικό)

……..

Δραστηριότητα Αγορών helex.gr

 

 5 Αυγ 2016

Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 52.672.210 99,91 32.059.159,48 99,96 37.224.691.303,42 92,43
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 5.262 0,01 7.985,99 0,02 2.714.866.474,98 6,74
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 39.718 0,08 3.917,24 0,01 121.617.365,6 0,30
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 190.496.278,36 0,47
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 0 0,00 0 0,00 6.481.404,95 0,02
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 0,00 24,18 0,00 13.248.509,22 0,03
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ 49.634 0,09 238,61 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Αγορά Όγκος Αξία Κεφαλαιοποίηση
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 52.766.828 32.071.325,5 40.271.401.336,53
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 31 147,87 118.980.722,52
 ……..