Λεωφόρος Αθηνών 110: Εν αφθονία μεν, εν συντομία δε… (12.9.2017)

ΚΟΥΕΣ: Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε αρνητικός(!!!) σε € 20,9 εκατ. έναντι € 19,8 εκατ. στο τέλος του 2016. EBITDA: 15,73 εκατ. ευρώ από 13,39 εκατ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 160 εκατ. από 155,3 εκατ. ευρώ. Στα 11,3 εκατ. οι ελεύθερες ταμειακές ροές της… ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 58,2 εκατ. και κέρδη 4,66 εκατ. ευρώ. ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε… 95,6 εκατ. ευρώ… Με book value 13,4000 ευρώ και στο ταμπλό 8,0200 ευρώ.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Καθαρή θέση 4,2 εκατ. ευρώ και ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 12,7 εκατ. ευρώ…

  • Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου είναι η έκδοση και εκµετάλλευση περιοδικών, άλλων εντύπων, ραδιοσταθµών, (Athens Radio DJ – Rock Fm – ΛΑΜΨΗ FM ), ισοτόπων, και η διανοµή τηλεοπτικού προγράµµατος.
  • Ο Όµιλος δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες των Βαλκανίων. Οι σηµαντικότεροι τίτλοι περιοδικών που εκδίδονται από τον Όµιλο είναι οι εξής: Madame Figaro – Playboy – Maison Figaro – Celebrity – Pc Magazine – Shape – Top Hotels – Esquire –
    Mirror – Harper’s Bazaar – Τηλεθεατής – Τηλέραµα- Ιδέες & Λύσεις για το σπίτι – Casaviva.

ΝΗΡΕΑΣ: Οι πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 102,0 εκ. έναντι € 95,4 εκ. το πρώτο εξάµηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 6,6 εκ. ή 6,9% έναντι της αντίστοιχης περσινής . Τα αποτελέσµατα του Οµίλου προ φόρων παρουσίασαν ζηµίες ποσού € (1,9) εκ.  έναντι  ζηµίας  ποσού € (7,6) εκ.

ΝΗΡΕΑΣ(1): Το EBITDA του Οµίλου για το πρώτο εξάµηνο του 2017 ανήλθαν σε κέρδη € 5,3 εκ. έναντι ζηµίες € (1,0) εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η µεταβολή στο EBITDA κατά € 6,3 εκ. οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης των νωπών ψαριών λαβρακίου, τσιπούρας και µεταποιηµένων σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

NHΡΕΑΣ(2): Ζημίες 6μηνου 2,6 εκατ. έναντι ζημιών 6,58 εκατ. ευρώ το 2016. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 129.488.278 από 132.122.137… Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 145,9 εκατ. ευρώ… ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 23,5 εκατ. ευρώ.. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15,7 εκατ. ευρώ… ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:153,7 εκατ. ευρώ και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,19.

ΝΗΡΕΑΣ(3): Ελεύθερες Ταμειακές ροές +7,8 εκατ. ευρώ… Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ανερχόταν  σε 1.212 άτοµα (1.183 άτοµα πέρυσι). ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 87,44 εκατ. ευρώ και  p/bv 0,68

SPACE: Και διανομή μερίσματος 0,1424 ευρώ (0,12104 ευρώ καθαρά) με δικαιούχους τους εγγεγραμμένους στο ΣΑΤ στις 21/9. Απόδοση περίπου 4% καθαρά βάσει σημερινού κλεισίματος, αλλά τουλάχιστον 10% για τους επενδυτές μετόχους της με τιμή κόστους τα 1,2000 ευρώ, ενώ υπάρχουν αγοραστές εφέτος με τιμή κόστους κάτω του 1,0000 ευρώ και μέχρι τα 0,6000(!)… Στα 3,0100 ευρώ σήμερα και +83,54% στην ΜΚΕ (ΤΙΜΗ ΜΤΧ σρτις 23.4.2010 στα 1,6400 ευρώ)…ΣΕ ΝΕΑ ΥΨΗΛΑ πολλών πολλών ετών…

Η ΕΚΘΕΣΗ (από τους αναλυτές της IBG για την μτχ της JUMBO): Στα 17,3000 ευρώ, από 17,0000 πριν, και αναβάθμιση Σύστασης σε ΑΓΟΡΑ από ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ, με τα κέρδη να εκτιμώνται στα 143 εκατ.ευρώ (προσδοκώμενο p/e 12,9). Για το μέρισμα αναμένουν διανομή 0,47 ευρώ για τo 2018 (απόδοση καθαρή 2,95%).

Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: 

_____

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ -απάντηση: Στο τέλος του 2016 η διοίκηση των Πλαστικών Θράκης σε παρουσίαση σε ξένους θεσμικούς επενδυτές ανέφερε ότι η αποτίμηση της εταιρείας είναι πολύ χαμηλή στο ΧΑ και ότι θα ήθελε να εισαχθεί στο αγγλικό.

  • Συγχρόνως, η εκτίμησή της για το 2017 ήταν ότι θα υπήρχε αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά τα κέρδη θα ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2016.
  • Αν η εταιρεία ήταν εισηγμένη στο Λονδίνο, μετά από τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου και με τη πτώση της κερδοφορίας κατά 43.46% !!!!!
  • και με τη διοίκηση να έχει δώσει guidance για ίδια κερδοφορία η μετοχή θα είχε βυθιστεί.

_____