Κρητών Άρτος: Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ”, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02.10.2017

Στην επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ης Οκτωβρίου 2017, παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) μέτοχοι και άλλοι πέντε (5) νομίμως εκπροσωπούμενοι με παροχή εξουσιοδότησης, εκπροσωπώντας 3.395.885 μετοχές (επί συνόλου 5.321.350 μετοχών), με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 64% επί του μετοχικού κεφαλαίου, όπου αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:

Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενο από επτά (7) μέλη πενταετούς διάρκειας. Τα μέλη θα είναι τα εξής:

1. Δαμιανάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Καψιώτης Αχιλλέας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. Καρούμπας Μιλτιάδης του Ιωάννη, Μέλος
4. Ταμπαντζής Γεώργιος του Νικολάου, Μέλος
5. Δασόπουλος Πέτρος του Κωνσταντίνου, Μέλος
6. Σπανός Πέτρος του Σεραφείμ, Μέλος
7. Τόσος Μιχαήλ του Σωτηρίου, Μέλος

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της εταιρείας εκχωρήθηκε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δαμιανάκη Εμμανουήλ, ο οποίος δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία.

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα, πέρα από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.