Κινούμενοι Μέσοι (Moving Averages) Δείκτες

Κινούμενοι Μέσοι (Moving Averages)

Οι κινούμενοι μέσοι (Moving Averages), δεν είναι τίποτα παραπάνω από τους μέσους όρους των τιμών κλεισίματος προεπιλεγμένων παρελθόντων περιόδων. Ονομάζονται κινούμενοι, διότι οι περίοδοι που συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του μέσου όρου συνεχώς ανανεώνονται ώστε ο τελικός αριθμός των περιόδων να παραμένει σταθερός. Ένας κινούμενος μέσος δεκατεσσάρων (14) περιόδων αλλάζει δυναμικά καθώς υπολογίζει πάντα τον μέσο όρο των περασμένων 14 περιόδων, αγνοώντας οποιαδήποτε προηγούμενη τιμή.Εκτός από τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου που ονομάζεται «Απλός Κινούμενος Μέσος» (Simple Moving Average), υπάρχουν δύο ακόμη τρόποι υπολογισμού του, ο καθένας είναι σχεδιασμένος ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κατανομής των «βαρών» (weights) τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό. Το βάρος είναι στατιστικός όρος και μπορεί να  οριστεί ως «ο αριθμός των μικροκαταστάσεων που αποτελούν μια μακροκατάσταση ενός συστήματος». Πρόκειται για το «Γραμμικά Κατανεμημένο Μέσο» (Linear Weighted Average) και τον «Εκθετικό Κινούμενο Μέσο» (Exponential Moving Average).

Ο τελευταίος (ο ΕΜΑ), ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των περισσότερων δεικτών, είναι ένας μέσος όρος που αποδίδει μεγαλύτερα βάρη στις πιο πρόσφατες τιμές, ενσωματώνοντας έτσι πολύ γρηγορότερα τις νέες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να είναι ένας πολύ πιο αντιπροσωπευτικός και αξιόπιστος. Ο υπολογισμός του EMA είναι πιο πολύπλοκος από τους υπόλοιπους μέσους, αλλά αυτό δεν συνιστά πρόβλημα αν καταλάβουμε το τρόπο που είναι σχεδιασμένος, καθώς όλοι οι δείκτες τον υπολογίζουν αυτόματα.

Αλέξιος Μπαλής