Καθαρή Θέση (net worth)

Η Καθαρή Θέση αποτελείται από όλα τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στην επιχείρηση κατά την έναρξη της καθώς και τα παρακρατηθέντα κέρδη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

Καθαρή Θέση είναι ένα τρόπος μέτρησης της αξίας μιας επιχείρησης και υπολογίζεται αφαιρώντας από το Ενεργητικό τις Υποχρεώσεις της.

Παράδειγμα:
Μία εταιρεία με €60 εκατομμύρια Υποχρεώσεις και €100 Ενεργητικό, έχει Καθαρή Θέση (ή Ιδία Κεφάλαια) αξίας €40 εκατομμυρίων.

Συνήθως ο υπολογισμός της Καθαρής Θέσης δεν είναι τόσο απλός γιατί η πραγματική αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως πχ των ακινήτων, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί.

Επίσης ορισμένα περιουσιακά στοιχεία κρατούνται στα λογιστικά βιβλία με την τιμή αγοράς τους, κι όχι με την τωρινή αξία τους.

Η Καθαρή Θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να υπολογιστεί η πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης γιατί προσφέρει μία αποτύπωση του επενδυτικού της ιστορικού.

Η Καθαρή θέση ονομάζεται επίσης:

Ενεργητικό = Παθητικό =
= Υποχρεώσεις + Καθαρή Θέση