ΙΝΤRACOM: Επιστροφή στις ζημίες, με πολύ καλούς δείκτες

ΠΟΣΑ σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Αποθέματα:  43,67 εκατ. από

Απαιτήσεις από πελάτες: 274,14 εκατ. από 271 εκατ. ευρώ.

Σύνολο Καθαρής θέσης: 251,72 εκατ. από 256,46 εκατ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 70,2 εκατ. από 65,72 εκατ. ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 125,06 εκατ. από 124,12 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 95,54 εκατ. από 58,4 εκατ. ευρώ.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 7,23 εκατ. από εκροές 65,24 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 185,35 εκατ. από 184,34 εκατ. ευρώ.

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ: 29,1 εκατ. από 33,63 εκατ. ευρώ.

ΚΕΡΔΗ: Ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,92 εκατ. ευρώ.

ΕΒΙΤDA: 12,1 εκατ. από 15,5 εκατ. ευρώ.

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 1,27 εκατ. ευρώ.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου :

______________

Η εταιρεία αποτιμάται σε 36,6 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,2750 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016: 0,2450 – 0,3940. Συναλλαγές 2016: 9,4 εκατ. τμχ  (μέσος όρος 53400 τμχ). Στο -6% το 2016 (ξεκίνησε την χρονιά στα 0,2970 ευρώ).

PRICE/Book value: 0,15 (εξαιρετικό)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,40 (αρκετά καλό)

P/E: ΑΡΝΗΤΙΚΟ

EV/EBITDA: 11 (ικανοποιητικό)