ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ποιά η τωρινή χρηματοοικονομική εικόνα της

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Δημοσίευσε σήμερα στο ase.gr το 9μηνο. 


Ας δούμε τώρα τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου…

Κύκλος εργασιών: 1,33 δισ. από 1,08 δισ. ευρώ πέρυσι – Ζημίες 32.07 εκατ. έναντι κερδών 0,53 εκατ. στο 2013 και ebitda 131,7 από 143,5 εκατ. ευρώ…

Στα 1,16 δισ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 183,7 εκατ.΄Αυλα περιουσιακά στοιχεία: 343 εκατ. 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 154,4 εκατ. ευρώ. Αποθέματα: 54,25 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 222 εκατ.ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 199,5 εκατ. ευρώ.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ(I): Και στα 826,6 ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου από …787 εκατ. στο 2013. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 561,3 εκατ. ευρώ. Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 50,4 εκατ. ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 28,4 εκατ. ευρώ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 186,44 εκατ. ευρώ. O δανεισμός του ομίλου (589,7 εκατ.) αυξήθηκε κατά 62,5 εκατ. ευρώ από τις 31.12.2013 (527,2 εκατ. ευρώ)…

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 240 εκατ. ευρώ (μειωμένα σημαντικά συγκριτικά με τα της 31.12.2013, συγκεκριμένα κατά 26,3 εκατ. περίπου) και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 1,63. 


Στα 45,14 εκατ. ευρώ (από 45,5 εκατ.) οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.

Για αμοιβές και συναλλαγές μελών δ.σ. και δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 8,72 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 5348 ατόμων έναντι των 5532 πέρυσι.

ΙΝΛΟΤ: Αποτιμάται σε 185 εκατ. ευρώ με τιμή 1,1600 ευρώ και με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,77. Με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου σε 1,0800 και 2,5100 ευρώ.

Στη 2ετία έχει διαπραγματευθεί στο εύρος των 1,0800 και 2,5100 ευρώ με μέσο όρο 1,9000 ευρώ και στο -11%. Ο γ.δ. στο ίδιο διάστημα ενισχύεται κατά 16%. Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 0,3000 και την λογιστική του στα 1,5100 ευρώ.