Ικτίνος: Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 24 Μαρτίου

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε  ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/12/2016 αποφάσισε την  διανομή  κερδών προηγουμένων ετών (2013-2014) ποσού 0,0298154146 ευρώ ανά μετοχή ήτοι ποσό  852.127,53 ευρώ. Η εταιρία κατέχει 248.220 ίδιες μετοχές μέχρι της 10/3/2017 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί σε αυτές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,0300766321 ευρώ.

Από το εν λόγω ποσό μερίσματος,  παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ.1 του ν. 4110/2013 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,0270689689 ευρώ.

Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 20/3/2017, δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 21/3/2017 .

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 24/3/2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ακολούθως:

–    Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

–    Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

–      Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα. Για όσους εκ των μετόχων  δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω ΙΒΑΝ, τότε θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδοτήσεως.

–      Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210- 2826825).