ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Ανακοίνωση αγοράς Ιδίων μετοχών

H Eταιρεία IΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  20.12.2016, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών.  Στις 21.4.2017 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 0,912  ευρώ ανά μετοχή, 1.700 μετοχές αξίας ευρώ 1.550,39.