Η προκήρυξη για τις εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων

Προκήρυξη για την εισαγωγή 739 καταρτιζόμενων στα  Δημόσια ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού για τις ειδικότητες ανά Μονάδα Κατάρτισης και την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017.

Οι αιτήσεις ξεκινούν από την Δευτέρα 29/08/2016 Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

– Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος – Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης – Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου Σχολείου. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (βλ. παρ. 7

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: α. Μηχανογραφημένη Αίτηση που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τις Μονάδες Κατάρτισης, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των μονάδων κατάρτισης και των ειδικοτήτων. β. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο Αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου. Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ. απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Σ. γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή πιστοποιητικό γέννησης Δήμου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού γέννησης σε ξένη γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού. δ. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Για την πιστοποίηση της γνώσης και του επιπέδου ξένης γλώσσας, τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα για μια από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου γλωσσομάθειας, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης του στην Ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται ότι ο τίτλος γλωσσομάθειας πρέπει να έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή . Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόδειξης της πολυτεκνικής ιδιότητας το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρέπει να συνοδεύεται και από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) σε ισχύ. Για την απόδειξη προϋπηρεσίας σε τουριστικό επάγγελμα: Στον ιδιωτικό τομέα, ευκρινές φωτοαντίγραφο οριστικοποιημένων Ενσήμων και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Στον δημόσιο τομέα (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού), βεβαίωση από τον φορέα που έχει απασχοληθεί στην οποία να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του. Για την απόδειξη ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης του γονέα ή του ίδιου του υποψήφιου, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρ. 1 του ν. 4276/2014 (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, τουριστικό γραφείο κ.λ.π.) ή φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Catering, Bar, Μαγειρεία, Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, κ.λ.π).

Σημείωση 1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ενεργή ατομική επιχείρηση διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να επιλέξουν είτε τα μόρια της τουριστικής επιχείρησης είτε τα μόρια της προϋπηρεσίας τους σε αυτή με ανώτερο όριο συνολικά τα 12 μόρια. Σημείωση 2: Για τις περιπτώσεις εργαζομένων με σχετική προϋπηρεσία στο παρελθόν που σήμερα έχουν Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία προσμετρώνται τα μόρια της προϋπηρεσίας που έχουν σε επιχείρηση πλην της δικής τους και τα μόρια της Τουριστικής Επιχείρησης.

Οι αιτήσεις ατόμων με αναπηρία, πρέπει να συνοδεύονται α) από ιατρική γνωμάτευση από κρατικό φορέα, όχι παλαιότερη των τριών μηνών, στην οποία να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής και β) από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι να δηλώνουν ότι μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών (θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση) και την πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από την Δευτέρα 29/08/2016 έως και την Παρασκευή 16/09/2016, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 19013, τηλ.: 22910-36998, 42294-5. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 71500, τηλ.: 2810-7613 63, 2810-332927. Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 57019, τηλ.: 23920/25551 – 4, 23920-75919. Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος T.K. 85100, τηλ.: 22410-74445-6, 22410-24351. Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας T.K. 49100, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030. Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι Φωκίδας T.K. 33052, τηλ.: 22650/41997-8, 22650-42394 Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης- Κομοτηνής T.K. 68100, τηλ. 25510-25288. I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29 Άργος T.K. 21200, τηλ.:27510-20115, 27510-20127.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαφυλάξουν: α) την προκήρυξη και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, διότι υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τους επιτυχόντες β) Το φωτοαντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησης που υπέβαλαν για την εισαγωγή τους στα ΙΕΚ γιατί θα τους ζητηθεί κατά την εγγραφή τους στην περίπτωση που κριθούν επιτυχόντες. δείτε εδώ την προκήρυξη

www.dikaiologitika.gr