Η εταιρεία UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί:… Ελα Θεέ και Κύριε! | Mikrometoxos.gr

Η εταιρεία UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί:… Ελα Θεέ και Κύριε!

11.08.2015 18:24

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι την 10/8/2015 :

 

O κος Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σε αγορά 49.494 μετοχών (που αντιστοιχούν 49.494 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας 4.676,23 ευρώ με τιμή 0,094 ευρώ  ανά μετοχή.

 

Η εταιρία «ΈΝΩΣΙΣ Α.Ε. Βιομηχανικών Εμπορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» που θεωρείται νομικό πρόσωπο που έχει «στενό δεσμό» με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Σβορώνο προέβη σε πώληση 50.010 μετοχών (που αντιστοιχούν σε 50.010 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας 4.645,48 ευρώ με τιμή 0,094 ευρώ  ανά μετοχή.

 

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.

 

Επίσης η UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 30.04.2015 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη την 10.08.2015 σε αγορά 600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,106. Η συνολική αξία της συναλλαγής  ανήλθε σε € 67,15. Οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών  «Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ».

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014