Ενεργητική και Παθητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

16.09.2016 14:36

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio management)

Διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικούενός επενδυτή.

Ανάλογα με το πόσο ενεργή είναι η συμμετοχή στην διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου, αυτή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Active portfolio management)

Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η επενδυτική στρατηγική η οποία επιδιώκει την πραγματοποίηση κερδών πέραν της απόδοσης ενός επιτοκίου αναφοράς ή ενόςχαρτοφυλακίου αναφοράς που χρησιμοποιείται ως σημείο σύγκρισης (benchmark portfolio).

 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Passive portfolio management)

Παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η επενδυτική στρατηγική κατά την οποία ο επενδυτής:

  • ακολουθεί πιστά τις κινήσεις ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς ή
  • αγοράζει χρεόγραφα και η διακράτηση τους γίνεται είτε για απεριόριστο χρόνο είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους (yield to maturity) οπότε αυτά δεν αποτιμώνται και κατά συνέπεια δεν υπόκεινται στον κίνδυνο μηπραγματοποιηθεισών ζημιών που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνονται λιγότεροι κίνδυνοι αλλά και δεν αναμένονται μεγάλες αποδόσεις.
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014