Ενίσχυση κερδοφορίας και μείωση τζίρου για τον ΟΛΠ στο 9μηνο

Αύξηση κατά 6,36% των κερδών του μετά από φόρους παρουσίασε στη χρήση του 9μήνου 2014 ο ΟΛΠ έναντι της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10.399.068,30 ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε 8.644.271,55 ευρώ, έναντι 8.127.580,32 ευρώ του 2013.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση και ανήλθε σε 79.984.317,66 ευρώ έναντι 81.875.864,00 το 2013.

Τα λειτουργικά έξοδα της περιόδου παρουσίασαν μείωση κατά 5,35% έναντι του 2013, ενώ η πραγματική μείωση του κόστους μισθοδοσίας 4,62%.

Οι αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών αυξήθηκαν κατά 1,15%, ενώ οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 8,08%.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού ανήλθαν στις 30.09.2014 σε 48.436.564,55 ευρώ έναντι 22.891.650,00 ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 111,59%.

Ο ΟΛΠ εξετάζει την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους (δηλαδή κυρίως στο ΤΑΙΠΕΔ) ενόψει ιδιωτικοποίησης.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις διαθέτει αποθεματικά συνολικού ύψους 116 εκατ. ευρώ, με τα αφορολόγητα αποθεματικά στα 6 εκατ. ευρώ (μετά την πληρωμή του φόρου).

Τα συγκεκριμένα αφορολόγητα αποθεματικά οφείλει μέχρι το τέλος του χρόνου να τα φορολογήσει και να θέσει  υπόψη των μετόχων ώστε να αποφασίσουν αν θα τα κεφαλαιοποιήσουν ή θα τα διανείμουν.